Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

Tiếng Anh lớp 5 unit 4 lesson 1 Free time

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World unit 4 Free time lesson 1 bao gồm đáp án các phần bài tập trong student book Wonderful World unit 4 lớp 5 lesson 1 trang 39 - 41 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Opener unit 4 trang 39

1. What is the boy doing? Look and tick. Cậu bé đang làm gì? Nhìn và đánh dấu.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

Đáp án

playing football  

2. What do you like doing in your free time? Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

Đáp án

I like listening to music ịn my free time.

Lesson 1 trang 40

1. Listen and read about Adam’s hobbies. Match the pictures to the correct days. Nghe và đọc về sở thích của Adam. Nối các hình ảnh với ngày thích hợp

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

Đáp án

1 - Friday

2 - Wednesday

3 - Tuesday

5 - Thursday

2. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

3. Circle the one that does NOT belong. Hãy khoanh tròn vào câu KHÔNG thuộc về.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

Đáp án

2 - a. coins

3 - b. the guitar

4 - c. the piano

5 - b. the film

4. Listen and read. Nghe và đọc. 

1. A: What do you like doing in your free time?

B: I like making things. I am good at making a paper bird.

A: Are you good at making cakes, too?

B: Yes, I am. I often make cupcakes for my younger brother.

2. A: What is she good at?

B: She’s good at playing football. She loves playing outside every day.

A: Is she good at swimming, too?

B: No, she isn’t. She can’t swim

5. What are they good at? Listen and tick (✓) or cross (✘). Họ giỏi việc gì? Nghe và đánh dấu ( ✓) hoặc gạch chéo (✘).

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

6. Let’s play. Hãy chơi. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 4 lesson 1

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 4 lesson 1 My Free time trang 39 40 41. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm