Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 12 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the words whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. with

B. third

C. thumb

D. bath

2. A. dream

B. breakfast

C. pleasant

D. head

3. A. chief

B. tie

C. brief

D. thief

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

1. C _ bb _ g _

2. Kn _ f _

3. C _ _ k _ r

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

4. M _ t c _ es

5. Sh _lf

6. St _ v _

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. You may cut ___________.

A. yourself

B. your self

C. yours self

D. yourselfs

2. Is there _________ else you want?

A. a

B. an

C. some

D. anything

3. He was in his room _______ his mother was in the kitchen

A. and

B. so

C. because

D. but

4. Why ________ he climb the tree? - Because he may fall and break his leg

A. should

B. shouldn’t

C. does

D. doesn’t

5. _________ ride your bike too fast!

A. Don’t

B. Do

C. Be

D. Be not

6. Look! He ______ the apple tree.

A. climb

B. climbs

C. climbing

D. is climbing

7. What are you doing ________ the stove? - I want to cook the cabbage

A. on

B. with

C. about

D. to

8. Don’t run too ___________ on the street, children!

A. fast

B. fastly

C. slow

D. slowly

Exercise 4: Find one mistake in each of the following sentences, then correct it

1. Ride your bike too fast. It is dangerous

__________________________________________________

2. Do not play about knife! You may cut yourself

__________________________________________________

3. Should he climb the tree? - No he can’t

__________________________________________________

4. Don’t play with the lighter! - OK, I don’t

__________________________________________________

Exercise 5: Read the text and choose the correct answers

Today is Saturday. Janet and her friends don’t have to go to school. They are at Janet’s house now. Janet and her friends are playing in the kitchen. Janet wants to eat apples. She uses a sharp knife to peel the apples. It’s very dangerous because she may cut herself. Peter and Tuan are playing with the matches. They shouldn’t play with the matches because they may start a big fire. I think children shouldn’t play in the kitchen.

1. Janet and her friends don’t have to go to school on __________.

A. Sunday

B. Wednesday

C. Friday

D. Saturday

2. Where are Janet and her friends playing?

They are playing in the __________.

A. kitchen

B. bathroom

C. bedroom

D. Dining room

3. What does Mary use to peel the apples?

She uses a ______________.

A. ball

B. knife

C. spoon

D. fork

4. What are Peter and Tuan doing?

They are playing with the ___________.

A. dolls

B. toys

C. matches

D. yoyos

5. Why shouldn’t they play with the matches?

Because they may ____________.

A. cut themselves

B. start a big fire

C. fall down

D. drown

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. with/ Don’t/ James!/ play/ matches,/ the/

__________________________________________________

2. cut/ Because/ you/ yourself/ may/ ./

__________________________________________________

3. Why/ he/ the/ tree/ shouldn’t/ climb/ ?/

__________________________________________________

-The end-

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast

Exercise 1: Choose the words whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. A

3. B

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. Cabbage

2. Knife

3. Cooker

4. Matches

5. Shelf

6. Stove

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. D

3. A

4. B

5. A

6. D

7. B

8. A

Exercise 4: Find one mistake in each of the following sentences, then correct it

1. Ride => Don’t ride

2. about => with

3. can’t => shouldn’t

4. I don’t => I won’t

Exercise 5: Read the text and choose the correct answers

1. D

2. A

3. B

4. C

5. B

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Don’t play with the matches, James!

2. Because you may cut yourself

3. Why he shouldn’t climb the tree?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 nâng cao: Don’t ride your bike too fast. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 4.949
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm