Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao Did you go to the party?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 4 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 4 Did you go to the party? tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. enjoy

B. chat

C. funfair

D. join

2. A. ancient

B. modern

C. crowded

D. town

3. A. breakfast

B. lunch

C. afternoon

D. dinner

Exercise 2: Write the correct phrases under the pictures

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?

1. __________________________

2. __________________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?

3. __________________________

4. __________________________

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. My birthday party was so funny. My friends ________ it.

A. reported

B. enjoyed

C. had

D. sang

2. I always get _______ after brushing my teeth and washing my face.

A. lunch

B. up

C. dressed

D. on

3. I travelled from Hanoi to Tokyo, Japan by _________.

A. horse

B. bicycle

C. underground

D. plane

4. _____ you ________ to Sarah’s birthday now?

A. Are - going

B. Are - go

C. Do - go

D. Do - going

5. _______ did they go there? - By train

A. How often

B. How

C. Who

D. What

6. I _____ very happy on my last vacation

A. am

B. was

C. were

D. will be

7. ________ Tony stay at home yesterday?

A. Was

B. Is

C. Did

D. Does

8. They sang and danced ________.

A. happily

B. happy

C. noisy

D. naughty

9. What did you do there? - I ________ a lot of food

A. have

B. enjoy

C. ate

D. like

10. What’s the matter _____ you? - I have a toothache

A. for

B. to

C. with

D. on

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What you (do) yesterday? - I (go) to visit my grandparents

__________________________________________________

2. Linda and Tony (be not) on their holidays. They (be) at work.

__________________________________________________

3. I (eat) a lot of food last night

__________________________________________________

4. She usually (chat) with her friends at recess

__________________________________________________

5. They (take) part in the festival last Sunday

__________________________________________________

Exercise 5: Read the text and write the answers

My name is Tony. Last weekend, my classmates and I went to the countryside. We went there by coach. In the morning, we put up our tents in the woods. In the afternoon we played badminton. After that, we cooked delicious meals. We were tired, so we slept soundly. In the middle of the night, I woke up because there was a lot of water in the tent. I shouted and everybody woke up. We rushed outside the tents and saw a stream of rain water running into our tents. We really had a terrible weekend!

1. Where did Tony and his classmates go last weekend?

__________________________________________________

2. How did they get there?

__________________________________________________

3. What did they do in the afternoon?

__________________________________________________

4. Why did Tony wake up in the middle of the night?

__________________________________________________

5. Did they have a nice weekend?

__________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. they/ Did/ eat/ breakfast?

__________________________________________________

2. last/ It/ Sunday/ was

__________________________________________________

3. cakes/ We/ sweets/ ate/ and/ ./

__________________________________________________

Exercise 7. Choose the odd one out.

1. a. ate b. invited c. went d. Bought

2. a. cartoon b. story book c. comic d. detective story

3. a. sports festival b. bookfair c. join d. Funfair

4. a. like b. did c. sang d. Got

5. a. enjoy b. chat c. bookfair d. Join

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. D

3. C

Exercise 2: Write the correct phrases under the pictures

1. Join the birthday party

2. Go fishing

3. Play hide-and-seek

4. Watch TV

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. A

9. C

10. C

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What you (do) yesterday? - I (go) to visit my grandparents

________What did you do yesterday? - I went to visit my grandparents.___________

2. Linda and Tony (be not) on their holidays. They (be) at work.

_____Linda and Tony aren’t on their holidays. They are at work._______

3. I (eat) a lot of food last night

_________I ate a lot of food last night.____________

4. She usually (chat) with her friends at recess

______She usually chats with her friends at recess__________

5. They (take) part in the festival last Sunday

______They took part in the festival last Sunday.____________

Giải thích

1 - Trạng từ Yesterday - dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

2 - Danh từ số nhiều nên động từ tobe chia số nhiều

3 - Trạng từ last night - dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

4 - Trạng từ usually - dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

5 - Trạng từ last Sunday - dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Exercise 5: Read the text and write the answers

1. They went to the countryside

2. They went by coach

3. They played badminton

4. Because there was a lot of water in the tent

5. No, they didn’t

Google dịch

Tôi tên là Tony. Cuối tuần trước, tôi và các bạn cùng lớp về quê. Chúng tôi đến đó bằng huấn luyện viên. Vào buổi sáng, chúng tôi dựng lều của mình trong rừng. Vào buổi chiều, chúng tôi chơi cầu lông. Sau đó, chúng tôi nấu những bữa ăn ngon. Chúng tôi mệt nên ngủ rất say. Nửa đêm, tôi thức giấc vì trong lều có nhiều nước. Tôi hét lên và mọi người thức dậy. Chúng tôi lao ra ngoài lều và thấy một dòng nước mưa chảy vào lều của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đã có một ngày cuối tuần tồi tệ!

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Did they eat breakfast?

2. It was last Sunday

3. We ate cakes and sweets.

Exercise 7. Choose the odd one out.

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - a; 5 - c;

Giải thích

1 - a; c; d là động từ bất quy tắc, b là động từ theo quy tắc thì quá khứ

2 - b, c, d là dạng sách đọc; a là dạng xem, nhìn

3 - a, b, d là danh từ chỉ sự kiện; c là động từ hiện tại

4 - b, c, d là động từ bất quy tắc; a là động từ hiện tại

5 - a, b, d là động từ hiện tại; c là danh từ chỉ sự kiện

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party? có đáp án . Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did you go to the party?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Đánh giá bài viết
21 9.216
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm