Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?

Bài tập ôn tập Unit 2 lớp 5 I always get up early. How about you? có đáp án

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 5 I always get up early. How about you? nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Translate the following words into English

1. vào buổi sáng

______________

4. vào cuối tuần

______________

2. tìm kiếm

______________

5. đi bơi

______________

3. thức dậy sớm

______________

6. lướt web

______________

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?

1. Br _ sh t _ _ th

2. H _ ave br _ _kfast

3. T _ _ k with f_ _ends

Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?

4. G _ to sch _ _l

5. R _ d _ a bike

6. D _ ex _ rc _ ses

Exercise 3: Choose the best answer

1. Then, she watches films ______ dinner.

A. after

B. before

C. in

D. about

2. _________ does Erin go to the library? - Once a week

A. How

B. Where

C. How often

D. What

3. She usually goes ________.

A. jog

B. jogs

C. jogging

D. jogs

4. His new school is ______ the cinema and the museum.

A. near

B. between

C. next

D. far

5. _____ is your address in Hanoi? - It’s flat 202, third floor, Dai Hung Tower

A. What

B. Where

C. Which

D. Who

6. What does your mother do in the evening?

She ______ TV and goes to bed.

A. watch

B. watches

C. watching

D. watcher

7. How do you _____ your name?

A. spell

B. come

C. live

D. old

8. What does he do ____ break time? - He often plays soccer with his friends.

A. in

B. at

C. for

D. with

9. What’s this? - It’s ______ eraser.

A. a

B. an

C. on

D. in

Exercise 4: Read the passage and answer the following questions

This is Julia. She is my classmate. She is eleven years old. She is a student. She lives in a big city. She is in Class 5A at Cambridge Primary School. She gets up at 6 every morning and always has big breakfast before she goes to school. After school, she usually does her homework and helps her mum with housework. On Saturdays, she doesn’t have class. She goes to the library and looks for some information through the Internet. She goes to the library once a week. On Sundays, she goes out with her family.

1. How old is Julia?

_______________________________________

2. What time does she get up?

_______________________________________

3. What does she do after school?

_______________________________________

4. Does she have to go to school on Saturday?

_______________________________________

5. How often does she go to the library?

_______________________________________

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Linda and Tom (be) in the school yard?

_______________________________________

2. William (not play) games after dinner

_______________________________________

3. Daisy (watch) English for Kids in the evening? - No, she (do not)

_______________________________________

Exercise 6: Reorder the words to make meaningful sentences

1. every/ He/ homework/ does/ his/ evening/./

_______________________________________

2. you/ Do/ sports/ play/ school/ after?

_______________________________________

3. plays/ soccer/ every/ Mura/ day/ ./

_______________________________________

Exercise 7. Give the correct form of the word in bracket.

1. Phong often (go).............. to the cinema on Saturday.

2. Trang sometimes (visit) ............. her grandparents with her brother.

3. Lucy and Dorry (go)........... jogging in the morning.

4. I never (ride).......a bike to school.

Exercise 8. Write the question for the underlined word.

1. Ling goes to the school library three times a week.

………………………………………………………………………………

2. They go to the zoo by motorcycle.

………………………………………………………………………………

3. Yes. She sometimes goes shopping with her friends.

………………………………………………………………………………

4. She usually watches TV after she finishes her homework.

………………………………………………………………………………

5. They have English lessons three times a week.

……………………………………………………

-The end-

Đáp án bài tập Unit 2 lớp 5 I always get up early. How about you? nâng cao

Exercise 1: Translate the following words into English

1. vào buổi sáng

in the morning

4. vào cuối tuần

at the weekend

2. tìm kiếm

search

5. đi bơi

go swimming

3. thức dậy sớm

get up early

6. lướt web

surf the web

Exercise 2: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. Brush teeth

2. Have breakfast

3. Talk with friends

4. Go to school

5. Ride a bike

6. Do exercises

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. C

3. C

4. B

5. A

6. B

7. A

8. B

9. B

Exercise 4: Read the passage and answer the following questions

1. She is eleven years old

2. She gets up at 6 every morning

3. She usually does her homework and help her mum with the housework

4. No, she doesn’t

5. She goes to the library once a week.

Hướng dẫn dịch

Đây là Julia. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Cô là mười một tuổi. Cô ấy là một sinh viên. Cô ấy sống ở một thành phố lớn. Cô ấy học lớp 5A tại trường tiểu học Cambridge. Cô ấy dậy lúc 6 giờ mỗi sáng và luôn ăn sáng đầy đủ trước khi đến trường. Sau giờ học, cô ấy thường làm bài tập về nhà và giúp mẹ làm việc nhà. Vào các ngày thứ Bảy, cô ấy không có lớp học. Cô ấy đến thư viện và tìm kiếm một số thông tin qua Internet. Cô ấy đến thư viện mỗi tuần một lần. Vào chủ nhật, cô ấy đi chơi với gia đình.

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Are Linda and Tom in the school yard?

2. William doesn’t play games after dinner

3. Does Daisy watch English for Kids in the evening? - No, she doesn’t

Exercise 6: Reorder the words to make meaningful sentences

1. He does his homework every evening.

2. Do you play sports after school?

3. Mura plays soccer every day.

Exercise 7. Give the correct form of the word in bracket.

1. Phong often (go)........goes...... to the cinema on Saturday.

2. Trang sometimes (visit) ......visits....... her grandparents with her brother.

3. Lucy and Dorry (go).....go...... jogging in the morning.

4. I never (ride) ..ride..... a bike to school.

Exercise 8. Write the question for the underlined word.

1. Ling goes to the school library three times a week.

…………How often does Ling go to school library?……………………

2. They go to the zoo by motorcycle .

……………How do they go to the zoo?…………………

3. Yes . She sometimes goes shopping with her friends.

…………Does she sometimes go shopping with her friends?……………

4. She usually watches TV after she finishes her homework .

…………When does she usually watch TV?…………

5. They have English lessons three times a week .

…………How often do they have English lessons?………

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 2 lớp 5 nâng cao: I always get up early. How about you?. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 1 HOT

Chia sẻ, đánh giá bài viết
27
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm