Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17 What would you like to eat? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong bài 17, có phiên âm và nghĩa Tiếng Việt giúp các em học sinh lớp 5 nhớ từ vựng tiếng Anh Unit 17 lớp 5 nhanh chóng cũng như chuẩn bị cho bài học được tốt hơn.

Xem thêm:  

I. Từ mới tiếng Anh lớp 5 unit 17 What would you like to eat?

Tiếng Anh

Phiên âm/ Phân loại

Tiếng Việt

1. restaurant

(n) /ˈrest(ə)rɒnt/

nhà hàng

2. a bowl of

/ə bəʊl əv/

một bát (gì đó)

3. noodle

(n) /ˈnuːd(ə)l/

4. water

(n) /ˈwɔːtə(r)/

nước

5. a glass of

/ə glɑ:s əv/

một ly (gì đó)

6. apple juice

(n) /ˈæp(ə)l dʒuːs/

nước táo

7. fish

(n) /fɪʃ/

8. a packet of

/ə ˈpækɪt əv/

một gói (gì đó)

9. biscuit

(n) /ˈbɪskɪt/

bánh quy

10. a bar of

/ə bɑ: əv/

một thanh (gì đó)

11. a carton of

/ə ˈkɑː(r)t(ə)n əv/

một hộp (gì đó)

12. lemonade

(n) /ˌleməˈneɪd/

nước chanh

13. nowadays

(adv) /ˈnaʊəˌdeɪz/

ngày nay

14. sandwich

(n) /ˈsæn(d)wɪdʒ/

bánh săng uých

15. healthy food

(n) /ˈhelθi fuːd/

Đồ ăn tốt cho sức khỏe

16. meal

(n) /miːl/

bữa ăn

17. canteen

(n) /kænˈtiːn/

căng tin

18. fresh

(adj) /freʃ/

tươi

19. egg

(n) /eg/

trứng

20. sausage

(n) /ˈsɒsɪdʒ/

xúc xích

21. butter

(n) /ˈbʌtə(r)/

22. bottle

(n) /ˈbɒt(ə)l/

chai

23. banana

(n) /bəˈnɑːnə/

quả chuối

24. diet

(n) /ˈdaɪət/

chế độ ăn kiêng

25. vegetable

(n) /ˈvedʒtəb(ə)l/

rau

26. vitamin

(n) /ˈvɪtəmɪn/

Chất dinh dưỡng (vitamin)

27. sugar

(n) /ˈʃʊɡə(r)/

đường

28. salt

(n) /sɔːlt/

muối

29. fat

(adj) /fæt/

béo

30. habit

(n) /ˈhæbɪt/

thói quen

31. rice

(n) /raɪs/

gạo, cơm

32. meat

(n) /miːt/

thịt

II. Bài tập từ vựng unit 17 lớp 5 What would you like to eat? có đáp án

Choose the odd one out.

1. A. bottle B. box C. chocolate D. can

2. A. banana B. sandwiches C. dragon fruit D. apple

3. A. bread B. chicken C. pork D. beef

4. A. candy B. chocolate C. biscuit D. broccoli

5. A. milk B. chocolate C. tea D. water

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D; 5 - B;

* Tham khảo thêm bài tập Unit 17 lớp 5 What would you like to eat? có đáp án khác tại:

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
58 12.675
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm