Bài tập Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 5 unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 mới Unit 20 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Which one is more interestng, life in the city or life in the countryside? có đáp án

I. Bài tập Unit 20 tiếng Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the odd one out.

1.

A. CITY

B. EXPENSIVE

C. OFFICE

D. FACTORY

2.

A. HOMETOWN

B. ENGLAND

C. VIETNAM

D. AMERICA

3.

A. FISHING

B. SHOPPING

C. PLAYING

D. MOUNTAIN

4.

A. PEACEFUL

B. MARKET

C. MUSEUM

D. CINEMA

5.

A. PARIS

B. LONDON

C. COUNTRY

D. TOKYO

Exercise 2: Complete the sentences with missing letters.

1. Wh_ _e in Vietnam do you live? - I live in Da Nang City.

A. er

B. or

C. re

D. ro

2. Nha Trang Beach is beautiful. _ _uld you like to go there with me.

A. We

B. Wu

C. Wo

D. Wi

3. I am in a book shop on Pham Van Dong Street. I want to b_ _ some books.

A. ui

B. iu

C. yu

D. uy

Exercise 3: Choose the best option to complete each sentence.

1. l don't like life in the city _____ it's noisy

A. why

B. while

C. because

D. cause

2. Life in_______ countryside is peaceful and quiet.

A. X

B. a

C. an

D. the

3. _______ one is larger, your house or his house?

I think his house is.

A. Which

B. What

C. When

D. Where

4. What is your city _______?

It's big and modern.

A. likes

B. about

C. at

D. with

5. I think _______ book is more expensive than my book.

A. she

B. he

C. him

D. her

Exercise 4: Read the text and choose the correct answers.

Minh Thu is a pupil in class 5A. She comes from Ha Nơi. Ha Noi is a big and exciting city. There are lots of people working, and studying in Ha Noi. Things in Ha Noi are expensive. It's more expensive than in the countryside. Her father is a doctor. He works in Bach Mai hospital. Her mother is a teacher. She teaches at Kim Lien High School. They are very busy with their work. At weekend, they stay at home and have a small party together. Although life is busy and hard in a big city but she loves Ha Noi very much.

1. What is Ha Noi like?

It's ___________

A. big

B. exciting

C. A & B are false

D. A & B are correct

2. What does her father do?

He is a/an____________

A. doctor

B. teacher

C. worker

D. engineer

3. What does her mother do?

She is a/an _________

A. farmer

B. teacher

C. nurse

D. shop assistant.

Exercise 5: Choose the correct sentences

1.

A. Tony and Phong living in Manchester City.

B. Tony and Phong live in Manchester City.

C. Tony and Phong lives in Manchester City.

D. Tony and Phong are live in Manchester City.

2.

A. Things was more expensive in the city than in the countryside.

B. Things are more expensive on the city than in the countryside.

C. Things are more expenaive in the city than in the countryside.

D. Things are more expensives in the city than in the countryside.

3.

A. There are lots of shops and entertainment centers near my house.

B. There is lots of shops and entertainment centers near my house.

C. There am lots of shops and entertainment centers near my house.

D. There was lots of shops and entertainment centers near my house.

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 20 lớp 5

Exercise 1: Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Exercise 2: Complete the sentences with missing letters.

1 - A; 2 - C; 3 - D;

Exercise 3: Choose the best option to complete each sentence

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

Exercise 4: Read the text and choose the correct answers.

1 - D; 2 - A; 3 - B;

Hướng dẫn dịch

Minh Thu là học sinh lớp 5A. Cô ấy đến từ Hà Nội. Hà Nội là một thành phố lớn và thú vị. Có rất nhiều người đang làm việc và học tập tại Hà Nội. Mọi thứ ở Hà Nội đều đắt đỏ. Nó đắt hơn ở nông thôn. Cha cô là một bác sĩ. Anh làm việc ở bệnh viện Bạch Mai. Mẹ cô là một giáo viên. Cô dạy ở trường cấp 3 Kim Liên. Họ rất bận rộn với công việc của họ. Vào cuối tuần, họ ở nhà và tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng nhau. Dù cuộc sống ở thành phố lớn bận rộn và vất vả nhưng cô rất yêu Hà Nội.

Exercise 5: Choose the correct sentences.

1 - B; 2 - C; 3 - A;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.259
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm