Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start Unit 1 lesson 1 trang 6

Giải SGK tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start Unit 1 lesson 1 School hướng dẫn soạn tiếng Anh unit 1 lesson 1 lớp 5 School một cách chi tiết và dễ hiểu.

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Flashcard peek”. 

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

B. 

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

- Which subject do you like?

I like science.

- Which subject does he like?

He likes English.

2. Look and write. Practice. Nhìn và viết. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án:

1. A: Which subject does he like?

B: I like I.T.

2. A: Which subject does he like?

B: He likes ethics.

3. A: Which subject does she like?

B: She likes Vietnamese.

4. A: Which subject do you like?

B: I like geography.

5. A: Which subject does he like?

B: He likes science.

6. A: Which subject does she like?

B: She likes history.

C.

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Which subject do you like?

2. Chant. Turn to page 123. Hát. Chuyển sang trang 123.

D

1. Describe the comic. Use the new words. Listen. Miêu tả truyện tranh. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and write. Nghe và viết.

Đáp án:

Đang cập nhật

3. Role-play. Nhập vai.

E

1. Point, ask and answer. Chỉ, hỏi và trả lời.

Which subject do you like? - I like I.T.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án:

1. Which subject do you like?

I like I.T.

2. Which subject do you like?

I like geography.

3. Which subject do you like?

I like Vietnamese.

4. Which subject do you like?

I like ethics.

5. Which subject do you like?

I like science.

6. Which subject do you like?

I like history.

7. Which subject do you like?

I like art.

8. Which subject do you like?

I like math.

9. Which subject do you like?

I like English.

2. List other subjects you know. Practice again. Liệt kê những môn học khác mà bạn biết. Luyện tập.

Đáp án:

Đang cập nhật

F. Play the Chain game. Give true answers. Chơi trò chuyền nối. Đưa ra câu trả lời đúng.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 1 i-Learn Smart Start

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 1 lớp 5 lesson 1 School i Learn Smart Start trang 6 7 8.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm