Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start unit 2 lesson 1 trang 20

Giải SGK tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start unit 2 lesson 1 Holidays hướng dẫn soạn tiếng Anh unit 2 lesson 1 lớp 5 Holidays một cách chi tiết và dễ hiểu.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại. 

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Board race”. Chơi trò chơi “Board race”.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

What’s your favorite holiday?

It’s Halloween.

What’s her favorite holiday?

It’s Christmas.

2. Look and circle. Practice. Nhìn và khoanh tròn. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án:

2 - Christmas

3 -Halloween

4 - What’s, Children’s Day

5 - your, Lunar New Year

6 - her, Teacher’s Day

C

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Christmas

Teacher’s Day

Children’s Day

2. Chant. Turn to page. Hát. Chuyển sang trang 123.

D

1. Describe the comic. Use the new words. Listen. Miêu tả truyện tranh. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and circle. Nghe và khoanh.

Đáp án

Đang cập nhật

3. Role-play. Đóng vai.

E

1. Point, ask and answer. Chỉ, hỏi và trả lời.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án:

1. What’s your favorite holiday?

It’s Christmas.

2. What’s your favorite holiday?

It’s Children’s Day.

3. What’s your favorite holiday?

It’s Halloween.

4. What’s your favorite holiday?

It’s New Year’s Eve.

5. What’s your favorite holiday?

It’s Teacher’s Day.

6. What’s your favorite holiday?

It’s Lunar New Year.

2. List other holidays you know. Practice again. Liệt kê những ngày lễ khác. Luyện tập lại.

Đáp án:

Independence Day

F. Play the Chain game. Give true answers. Chơi trò dây chuyền. Đưa ra câu trả lời chính xác.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 1 i-Learn Smart Start

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 2 lớp 5 lesson 1 Holidays i Learn Smart Start trang 20 21 22.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm