Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 lesson 3 trang 12

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 5 Lesson 3 trong Unit 1: School nằm trong bộ tài liệu Giải SGK Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start giúp học sinh dễ dàng soạn bài tập Tiếng Anh lớp 5 tại nhà hiệu quả.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Board race”. Chơi trò “Board race”.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

I always use computers in I.T class.

2. Look, write, and match. Practice. Nhìn, viết, và nối. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

Đáp án

1 - 80%

2 - 70%

3 - 100%

4 -  in - 0%

5 - make - 50%

6 - goes - 5%

C

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

What do you do in math, Nick?

What do you do in English, Sue?

2. Chant. Turn to page 123. Hát. Giở sang trang 123.

D

1. Describe the comic. Use new words. Listen. Miêu tả truyện tranh. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and circle. Nghe và khoanh tròn.

Đáp án:

Đang cập nhật

3. Role-play. Đóng vai.

E

1. Point and say. Chỉ và nói.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

Đáp án:

1 - He always learns new words in English class.

2 - They sometimes do experiments in science class.

3 - She often solves problems in math class.

4 - I rarely go swimming in P.E class.

5 - We usually learn about the past in history class.

6 - You never use computers in P.E. class.

2. List other subjects and activities you do in them. Practice again. Liệt kê những môn học khác và hoạt động bạn làm trong đó. Luyện tập lại.

F. Write about you. Ask your friends and complete the table. Viết về bạn. Hỏi bạn bè của bạn và hoàn thành bảng.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 3 i-Learn Smart Start

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 1 School lesson 3 Smart Start trang 12 13 14. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm