Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start unit 3 lesson 1 trang 34

Giải SGK tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start unit 3 lesson 1 My friends and I hướng dẫn soạn tiếng Anh unit 3 lesson 1 lớp 5 một cách chi tiết và dễ hiểu.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Board race”. Chơi trò Board race.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

Tom kicks the ball hard.

2. Read, write and match. Practice. Đọc, viết và nối. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án

1. badly

2. well

3. slowly

4. well, hard

5. well, fast

C

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

slowly

badly

2. Chant. Turn to page 124. Hát. Chuyển sang trang 124.

D

1. Describe the comic. Use the new words. Listen. Miêu tả truyện tranh. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and circle. Nghe và khoanh.

Đáp án

Đang cập nhật

3. Role-play. Đóng vai.

E

1. Point and say. Chỉ và nói.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án

1. Bill sings well.

2. Nick hits the ball hard.

3. Tom sings badly.

4. Lucy hits the ball well.

5. Sofia kicks the ball hard.

6. Jill runs slowly.

7. Sue and Bill run fast.

8. Alfie plays drums badly.

2. List other ways to describe actions of people you know. Practice again. Liệt kê các cách khác để miêu tả hành động của mọi người mà bạn biết. Luyện tập lại.

F. Talk about your friends and family. Nói về bạn bè và gia đình bạn.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 lesson 1 i-Learn Smart Start

My brother doesn’t run fast. He runs slowly.

My sister sings well.

Trên đây là Giải tiếng Anh unit 3 lớp 5 lesson 1 My friends and I i Learn Smart Start trang 34 35 36.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm