Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start Unit 2 lesson 2

Giải sách tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 2 lesson 2 hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Holidays lesson 2 giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Slow motion”. Chơi trò “Chuyển động chậm”.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

When’s Christmas Day?

It’s on December twenty-fifth.

2. Look and write. Practice. Nhìn và viết. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án:

2 - twenty-second

3 - When’s, twentieth

4 - It’s on, thirty-fist

C

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

twenty-fifth

thirty-first

2. Chant. Turn to page 123. Hát. Chuyển sang trang 123.

D

1. Describe the comic. Use the new words. Listen. Miêu tả truyện tranh. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and number. Nghe và đánh số.

Đáp án:

Đang cập nhật

3. Role-play. Đóng vai.

E

1. Point, ask and answer. Chỉ, hỏi và trả lời.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án:

1. When’s Christmas Day?

It’s on December twenty-fifth.

2. When’s Halloween?

It’s on October thirty-first.

3. When’s Teacher’s Day?

It’s on November twentieth.

4. When’s Children’s Day?

It’ on June first.

5. When’s New Year’s Eve?

It’s on December thirty-first.

6. When's the Lunar New Year?

It's on January twenty-second.

2. List other special dates you know. Practice again. Liệt kê những ngày lễ khác. Luyện tập lại.

F. Ask and answer questions about when holidays are. Hỏi và trả lời câu hỏi vễ thời gian diễn ra những dịp lễ.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 lesson 2 i-Learn Smart Start

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 2 Holidays lesson 2 Smart Start trang 23 24 25. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm