Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start Unit 3 lesson Culture

Giải sách tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 3 lesson Culture hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 3 My friends and I lesson Culture giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

2. Play the game “Slow motion”. Chơi trò chơi “chuyển động chậm”.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

I went camping last week.

I had a party last weekend.

I made a cake yesterday.

2. Look and write. Practice. Nhìn và viết. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - had a sleepover

3 - had a barbecue

4 - had a sleepover

5 - had a barbecue

6 - had a sleepover

C

1. Read and fill in the blank. Đọc và điền vào chỗ trống.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - talked about

3 - made some paper crafts

4 - going bowling and camping

5 - every month

2. Listen and read. Nghe và đọc.

D

1. Look and listen. Nhìn và nghe.

2. Listen and write. Nghe và viết.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

3. Now, practice saying the sentences above. Luyện tập nói những câu trên.

E

1. Read and circle True or False. Đọc và khoanh tròn Đúng hoặc Sai.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - True

3 -True

4 - False

5 - False

2. Listen and read. Nghe và đọc.

F. Look at E. Write an email to a friend from another country about your weekend and what children like doing in your country. Hãy nhìn E. Viết một email cho một người bạn ở nước khác về ngày cuối tuần của bạn và những gì trẻ em thích làm ở nước bạn.

Tiếng Anh lớp 5 unit 3 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án

To:

Subject: Free time

Dear VnDoc,

How are you? How was your weekend?

I had a birthday party last weekend. My mother decorated my house and cooked many dishes. We ate delicious dishes and sang together. It was a great party.

In Vietnam, children like making crafts. We also like watching cartoons.

What do children in Thailand like doing in their free time? Write to me.

My Le

G. Tell your friends about your weekend and what children like doing in your country. Kể cho bạn bè nghe về ngày cuối tuần của bạn và những điều trẻ em thích làm ở đất nước bạn.

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 3 Holidays lesson Culture Smart Start trang 43 44 45.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm