Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

Bài tập tiếng Anh Unit 3 lớp 5 Where did you go on holiday? có đáp án

Đề kiểm tra Unit 3 tiếng Anh lớp 5 Where did you go on holiday? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 5 Unit 3 có đáp án bao gồm 40 câu trắc tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

Complete each word.

1. PL_N_

a. A/ I

b. A/ E

c. A/ O

d. A/ U

2. _RA_N

a. B/ I

b. P/ I

c. D/ I

d. A/ I

3. I_LAN_

a. R/ D

b. L/ D

c. G/ D

d. S/ D

4. A_RPO_T

a. I/ R

b. I/ S

c. R/ R

d. R/ S

5. MO_ORB_KE

a. G/ I

b. T/ A

c. T/ I

d. T/ E

Choose the odd one out.

6. a. Provinceb. Zooc. Parkd. Airport
7. a. Motorbikeb. Planec. Bicycled. Town
8. a. Mountainb. Libraryc. Schoold. Office
9. a. Islandb. Mountainc. Beachd. Bike
10. a. Townb. Footballc. Countrysided. House

Choose the correct answer.

11. _________? – By coach.

a. Where did you go on your holiday?

b. How did you get there?

c. What were your trip like?

d. Were you get there?

12. What ________ she do after school? – ________

a. Do

b. Did

c. Does

d. Was

13. I always __________ up late so I don’t have breakfast before school.

a. Gets

b. Got

c. Did get

d. Get

14. Last night, Lan and Hoa __________ at my new friend’s house.

a. Did

b. Were

c. Was

d. Do

15. ________ did you go on your brother’s holiday? – He went to his friend.

a. What

b. How

c. Where

d. Which

16. Do you usually _______ TV after dinner?

a. Watch

b. Watches

c. Watchs

d. Watched

17. What was your trip like? – ___________

a. By bus

b. I visited my grandparents

c. Yes, I was

d. It was so boring

18. On my family’s last summer holiday, we _________ Sam Son beach.

a. Go to

b. Went

c. Did go to

d. Went to

19. ___________? – No, I wasn’t.

a. Were you at home last night?

b. Was you at home last night?

c. Where did you go last night?

d. Did you at home last night?

20. Did Tom and Janne like _______?

a. The trip

b. Trip

c. Holiday

d. Last summer

21. Quan: I went to the zoo yesterday.

Mai: _________?

Quan: With my father.

a. How did you get here

b. When did you go?

c. Who did you go with?

d. Did you enjoy?

22. Did you get there by coach or by train? – ___________

a. I got there by train

b. I get there by train

c. I didn’t know

d. I got there with my friend

23. We ________ in London last week.

a. Was

b. Were

c. Did

d. Did be

24. ________ you go to Lan’s birthday party? – Yes, I did.

a. Do

b. Were

c. Did

d. Doing

25. ________ did you do there? – I went swimming on the beach.

a. Where

b. How

c. Which

d. What

26. Where did you go last summer? – ___________

a. I went to HCM city

b. I went HCM city

c. I go to HCM city

d. All A&B correct

27. My sister _______ English club yesterday.

a. Take part in

b. Took

c. Took part

d. Took part in

28. My mother _________ home from the holiday last night.

a. Came back

b. Come back

c. Came

d. Come

Find the mistake in each sentence.

29. I did not met her last morning.

a. Did not

b. Last

c. Met

d. her

30. My parents was happy when I took my first steps.

a. Parents

b. Was

c. Took

d. When

31. What did you get there? – By Train.

a. What

b. Did

c. Get

d. By

32. Yesterday, I watched a sad movie and I cryed so much.

a. Watched

b. And

c. So much

d. Cryed

33. Where did you went on your last summer holiday?

a. Where

b. Did

c. Went

d. On

34. There is five members in our family.

a. There

b. Members

c. In

d. is

35. What is your house likes?

a. Is

b. likes

c. What

d. Your

36. bạn sống cùng với ai?

a. Who do you live with?

b. Who do you live?

c. Where do you live?

c. Do you live with your grandparents?

37. Kì nghỉ hè năm ngoái của tôi rất thú vị.

a. My brother’s last summer was interesting.

b. My last summer were interesting.

c. My family’s last summer was very interesting.

d. My last summer was very interesting.

38. Tôi và chị gái của tôi thăm ông bà vào tháng trước.

a. I and my sister visited my grandparents last month.

b. My sister and I visited my grandparents last month.

c. My sister and I visited our grandparents last month.

d. My sister and I visit our grandparents last month.

Recorder the words to make the correct sentence.

39. went/ by/ taxi/ we/ last/ to/ week/ school

a. We went to school by taxi last week.

b. We went taxi to by school last summer.

40. Phu Quoc/ you/ to/ island/ how/ go/ did/?

a. Phu Quoc how did you go to island?

b. How did you go to Phu Quoc island?

ĐÁP ÁN

1 - b2 - a3 - d4 - a5 - c6 - a7 - d8 - a9 - d10 -b
11 - b12 - b13 - d14 - b15 - c16 - a17 - d18 - d19 - a20 - a
21 - c22 - a23 - b24 - c25 - d26 - a27 - d28 - a29 - c30 - b
31 - a32 - d33 - c34 - d35 - b36 - a37 - d38 - c39 - a40 - b

Download bài tập + đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
24 10.543
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm