Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

Bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 5 cả năm được VnDoc.com đăng tải theo từng đơn vị bài học giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh 5 theo chương trình học tại Nhà trường hiệu quả. Mỗi đề kiểm tra gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 5 hiệu quả dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, download.

* Tham khảo tài liệu hướng dẫn học Unit 3 lớp 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Nằm trong bộ trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit trên VnDoc.com, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 3 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác:

1/ A. went B. where C. never D. better
2/ A. trip B. did C. with D. nice
3/ A. Bay B. watch C. stay D. play
4/ A. back B. taxi C. last D. parents
5/ A. coach B. ancient C. come D. country
6/ A. motorbike B. countryside C. underground D. information

Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

7/ A. holiday B. ancient C. imperial D. summer

8/ A. photo B. seaside C. island D. about

Exercise 3: Chọn đáp đúng để hoàn thành câu:

9/ I went ……... a trip with my family.

A. in

B. on

C. at

D. of

10/ What was the trip …….?

A. is

B. was

C. like

D. were

11/ ……… did you go on holiday?

A. What

B. Where

C. Which

D. How many

12/ She went to Hoi An Ancient ………

A. city

B. village

C. town

D. island

13/ Where ……… you last summer?

A. are

B. was

C. were

D. is

Exercise 4: Chọn từ điền vào đoạn hội thoại:

Like; photo; was; go; last; took; island

Linda: Where were you (14)………… summer, Peter?

Peter: I (15)……… at the seaside.

Linda: Where did you (16)………..?

Peter: I went to Phu Quoc (17)……………

Linda: What did you do?

Peter: I (18)…………. a boat trip.

Linda: What was the trip (19)…………?

Peter: It was great.

Linda: What’s that?

Peter: It’s a (20)…………. of my trip.

Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu:

21/ on/ Where/ you/ holiday/ were/ ?

……………………………………………………………............

22/ to/ I/ Dong Xuan/ Hoan Kiem/ Market/ went/ and/ Lake/ .

…………………………………………………………………....................

23/ you/ go/ Where/ summer/ last/ did/?

…………………………………

Exercise 6: Chọn câu hỏi đúng nhất cho phần gạch chân trong câu trả lời:

Did you enjoy the trip?

Who did you go to see?

Where did you go on holiday?

How did you get there?

24/ ………………………………………………………………………..?

I went to Da Nang City last summer.

25/ ………………………………………………………………………..?

I went by motorbike with my father.

26/ ………………………………………………………………………..?

I went to see my grandparents.

27/ ………………………………………………………………………..?

Yes, I did. It was fantastic.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác:

1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - B; 6 - B;

Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

7 - C; 8 - D;

Exercise 3: Chọn đáp đúng để hoàn thành câu:

9 - B; 10 - C; 11 - B; 12 - C; 13 - C; 

Exercise 4: Chọn từ điền vào đoạn hội thoại:

14 - last; 15 - was; 16 - go; 17 - island;

18 - took; 19 - like; 20 - photo;

Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu:

21 - Where were you on holiday?

22 - I went to Dong Xuan market and Hoan Kiem lake.

23 - Where did you go last summer?

Exercise 6: Chọn câu hỏi đúng nhất cho phần gạch chân trong câu trả lời:

24 - Where did you go on holiday?

25 - How did you get there?

26 - Who did you go to see?

27 - Did you enjoy the trip?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 3 Where did you go on holiday?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
7 3.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm