Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Nằm trong bộ đề Giải Sách bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2023 - 2024, VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 mới Unit 7 How do you learn English? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu sẽ là nguồn học tập hữu ích dành cho các em.

Unit 7. How do you learn English? trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới

UNIT 7. HOW DO YOU LEARN ENGLISH? Bài 7. Bạn học Tiếng Anh như thế nào?

A. Pronunciation trang 28 SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

1. Mark the sentence stress (') on the words. Then say the sentences aloud. Đánh dấu trọng âm câu (') vào những từ. Sau đó đọc lớn tiếng những câu này.

Đáp án

1. ‘How do you ‘practise ‘reading? I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Bạn luyện đọc thế nào? Tớ đọc truyện tranh tiếng Anh.)

2. ‘How do you ‘practise ‘listening? I ‘watch ‘English car’toons on ‘TV.

(Bạn luyện nghe thế nào? Tớ xem hoạt hình tiếng Anh trên ti-vi.)

3. ‘Why do you ‘learn ‘English? Because I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? Vì tớ muốn hát những bài hát tiếng Anh.)

4. ‘Why do you ‘learn ‘English? ‘Because I ‘want to ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? Vì tớ muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.)

2. Read and complete. Then say aloud. Đọc và hoàn thành. Sau đó nói lớn tiếng.

Đáp án

1. Practise, speak

A: Bạn thực hành nói Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2. How, write

A: Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc chúng lớn tiếng.

3. Because

Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

B. Vocabulary trang 28 - 29 SBT tiếng Anh 5 Unit 7

1. Label the pictures. Dán nhãn cho những bức tranh.

Đáp án:

1. listen [nghe]

2. read [đọc]

3. write [viết]

4. sing [hát]

5. play [chơi]

2. Look and write. Nhìn và viết.

Đáp án:

1. poin and say [chỉ và nói]

2. talk [nói chuyện]

3. listen and tick [nghe và tích]

4. write [viết]

5. play [chơi]

6. sing [hát]

C. Sentence patterns trang 29 SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

1. Read and match. Đọc và nối câu.

Đáp án:

1 - c

Bạn luyện nghe như thế nào? Tớ xem những phim hoạt hình bằng Tiếng Anh trên ti vi.

2 - d

Bạn luyện viết như thế nào? Tớ viết email cho những người bạn của tớ hàng ngày.

3 - b

Bạn học từ vựng như thế nào? Tớ viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

4 - e

Bạn luyện đọc như thế nào? Tớ thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn bằng Tiếng Anh.

5 - a

Vì sao bạn học Tiếng Anh? Bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

2. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án:

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b

Hướng dẫn dịch

Nam: Môn học nào bạn thích hơn: Tiếng Anh, Khoa học hay Toán?

Mai: Tớ thích Tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn học Tiếng Anh thường xuyên như thế nào?

Mai: 4 lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nói như thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

Nam: Bạn học từ vựng như thế nào?

Mai:Tớ viết những từ mới vào cuốn sổ của tớ và đặt câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn lại học Tiếng Anh thế?

Mai: Bởi vì tớ muốn xem phim hoạt hình bằng Tiếng Anh trên ti vi.

Nam: Tớ có thể thấy được điều ấy.

D. Speaking trang 30 SBT tiếng Anh 5 Unit 7

1. Read and reply. Đọc và đáp lại.

a. Bạn luyện nghe như thế nào?

b. Bạn học ngữ pháp như thế nào?

c. Tại sao bạn lại học Tiếng Anh thế?

2. Ask and answer the questions above. Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.

a - How do you practice speaking?

I listen to English songs when I have free time.

b - How do you learn grammar?

I do many grammar exercise to revise English structures.

c - Why do you learn English?

Because I want to be an English teacher.

Hướng dẫn dịch

a - Bạn luyện nói như thế nào?

Tôi nghe những bài hát tiếng Anh khi rảnh rỗi.

b - Bạn học ngữ pháp như thế nào?

Tôi làm nhiều bài tập ngữ pháp để ôn tập các cấu trúc tiếng Anh.

c - Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

E. Reading trang 30 - 31 SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

1. Read and tick Yes (Y) or No (N). Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N).

Hướng dẫn dịch

Hoa: Trong số tất cả các môn học ở trường, tớ thích môn Tiếng Anh nhất. Tớ thích môn đó vì tớ có thể sử dụng nó để nói chuyện với Tôm và Linda. Tớ có thể nói Tiếng Anh trôi chảy và những người bạn nước ngoài của tớ có thể hiểu được tớ. Tớ yêu thích âm nhạc và tớ học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát bằng Tiếng Anh. Tớ hy vọng rằng tớ sẽ trở thành một cô giáo Tiếng Anh.

Quân: Môn học yêu thích của tớ là Tiếng Anh. Tớ tập nghe Tiếng Anh bằng việc xem hoạt hình Tiếng Anh trên ti vi hằng ngày. Tớ học đọc Tiếng Anh bằng việc đọc các câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Tớ viết emails cho bạn tớ là Akiko mỗi tối. Tớ học Tiếng Anh là bởi vì tớ sẽ cần nó cho công việc của mình. Tớ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Đáp án:

1. Y - Hoa có thể nói chuyện với Tôm và Linda bằng Tiếng Anh.

2. N - Thật là khó để Tôm và Linda có thể hiểu được Hoa.

3. Y - Quân thích Tiếng Anh nhất.

4. N - Cậu ấy luyện đọc truyện tranh Tiếng Anh mỗi tối.

5. Y-  Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers. Đọc lại và viết câu trả lời.

Đáp án:

1. Yes, she can.

Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2. She learns English by singing English songs.

Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát Tiếng Anh.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

Quân đã luyện nghe Tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh trên ti vi hằng ngày.

4. He writes emails to Akiko every evening.

Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5. He wants to be a travel guide.

Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

F. Writing trang 31 SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

1. Look and write. Nhìn và viết.

Đáp án:

1. watching English cartoons (on TV)

Mai luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh (trên tivi)

2. reading English (comics) books

Nam học đọc Tiếng Anh bằng việc đọc những quyển sách/ truyện tranh Tiếng Anh.

3. writing emails (to his friend Tony)

Quân học viết bằng việc viết emails (cho bạn của cậu ấy là Tony)

4. an English teacher

Hoa học Tiếng Anh bởi vì bạn ấy muốn trở thành một cô giáo Tiếng Anh.

2. Write about how and why you learn English. Viết về việc bạn học Tiếng Anh như thế nào và tại sao lại học Tiếng Anh

Đáp án

My name is Phuong.

I like singing.

I practise speaking by talking with my father in English.

I practise reading by reading stories in English.

I learn vocabulary through songs and stories in English.

I learn English because I need English for my job in future.

I want to be an English teacher.

Hướng dẫn dịch

Tên tớ là Phương.

Tớ thích ca hát.

Tớ luyện nói bằng cách nói chuyện với bố tớ bằng Tiếng Anh.

Tớ luyện đọc bằng cách đọc các truyện bằng Tiếng Anh.

Tớ học từ vựng qua các bài hát và truyện Tiếng Anh.

Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ cần tiếng Anh cho công việc tương lai.

Tớ muốn trở thành một giáo viên dạy Tiếng Anh.

Gợi ý 2

My name is My Le.

I love English very much.

I practise speaking by talking with my foreign friend, Lisa.

I practise reading by reading fairy tail stories in English.

I learn vocabulary through songs and stories in English.

I learn listening by listening the radio and English shows.

I learn English because I need English for my job in future.

I want to be a tourist guide.

Google dịch

Tôi tên là Mỹ Lệ.

Tôi yêu tiếng Anh rất nhiều.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện với người bạn nước ngoài của tôi, Lisa.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc truyện cổ tích bằng tiếng Anh.

Tôi học từ vựng qua các bài hát và câu chuyện bằng tiếng Anh.

Tôi học nghe bằng cách nghe radio và các chương trình tiếng Anh.

Tôi học tiếng Anh vì tôi cần tiếng Anh cho công việc của mình trong tương lai.

Tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Gợi ý 3

My name is Minh Thu

I love English very much.

I practise writing by writing email with my e-friends from many English-speaking countries.

I practise listening by watching English TV series such as Master chef.

I practise speaking by using the English online learning app.

I practise reading by reading English comic books and English fairy tales.

I learn English because I want to teach little kids English.

I want to be an English teacher.

Google dịch

Tôi tên là Minh Thư

Tôi yêu tiếng Anh rất nhiều.

Tôi luyện viết bằng cách viết email với những người bạn điện tử của tôi đến từ nhiều quốc gia nói tiếng Anh.

Tôi luyện nghe bằng cách xem phim truyền hình tiếng Anh như Master Chef.

Tôi luyện nói bằng cách sử dụng ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc truyện tranh tiếng Anh và truyện cổ tích tiếng Anh.

Tôi học tiếng Anh vì tôi muốn dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ.

Tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Hướng dẫn giải SBT tiếng Anh unit 7 lớp 5 How do you learn English? bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 28 - 31 SBT tiếng Anh lớp 5 kèm theo hướng dẫn dịch giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Pronunciation, Vocabulary và Sentence patterns và các kỹ năng Speaking, Reading và Writing liên quan đến chủ đề bài học hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? đầy đủ nhất

Chia sẻ, đánh giá bài viết
159
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Anh Đào Nguyễn
  Anh Đào Nguyễn

  🙂.

  Thích Phản hồi 24/12/22

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm