Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 tất cả các vòng có đáp án (1)

Bộ đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 1 cùng thử sức với Bộ đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 tất cả các vòng có đáp án (1). Tham gia giải đề thi trong BST các em sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh và kỹ năng giải Toán, học thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực toán học. Đồng thời, các em sẽ tích lũy kỹ năng giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong từng vòng thi.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 tất cả các vòng có đáp án (1)

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 2g = ......kg

a) 1/50 b) 1/5 c) 1/40 d) 1/4

Câu 2: Find x such that: Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4

a) x = 5 b) x = 6 c) x = 11/2 d) x = 5/2

Câu 3: To tile a yard of the school, they used 10800 square tiles with 50cm side length. What is the area of the yard? (The area of mortar joints is negligible)

a) 270m2 b) 2700m2 c) 27000m2 d) 27ha

Câu 4: A 144m of fabric was cut into segments, each segments is 9m long. How many segments are there?

a) 15 b) 16 c) 11 d) 13

Câu 5: There are 61 trees at regular intervals from the beginning of the road to the end of it. The distance between every two consecutive trees is 3m. How long is the road?

a) 183 b) 180 c) 177 d) 186

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Comapre: 1/5 tonne ...... 250kg

Câu 2: Convert: 10000dm = ......km

Câu 3: Convert: 2hm 4dam = ...... m

Câu 4: Calculate: 8m 27dm - 2m 4cm = ......cm

Câu 5: The first box contains 350kg of strawberries. The second box contains 50kg of strawberries more than the first one does. How many kilograms of strawberries do the two boxes contain?

Câu 6: Find the value of a such that 2/3 < a/9 < 5/6

Câu 7: Find the value of x such that 216/x m= 2400cm

Câu 8: A tank contained 414l of honey. 1/3 of this amount was taken away. How many liters of honey are left?

Câu 9: A 6 - digit number begins with the digit 8. The number is divisible by 9 and all digits of the number are different. What is the possible smallest value of this number?

Câu 10: The average mass of a group of children is 47kg. If 5/13 of the number of children are girls and their average mass is 39kg. Find the average mass of the boys?

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 4

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

11 < 20 < 3 < 10 < 16 < 4 < 15 < 6 < 18 < 8 < 19 < 14 < 7 < 17 < 2 < 5 < 9 < 1 < 13 < 12

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: c Câu 2: b

Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: b

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: < Câu 2: 1 Câu 3: 240 Câu 4: 866 Câu 5: 750

Câu 6: 7 Câu 7: 9 Câu 8: 276 Câu 9: 801234 Câu 10: 52

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

I. Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

II. Đi tìm kho báu

Question 1: What is the perimeter of a rectangle with sides 5cm by 4cm?

Question 2: Find the sum of numbers that are greater than 50 in the following table.

Question 3: If subtracting 19 from the greatesst 2 - digit number and then dividing the difference by 4, we get the result ...

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

A) 19 B) 20 C) 40 D) 20.25

Question 4: There are 38 students in the class 5A. The students can be sit at 11 tables with no empty seats. There are small table for 3 students and large tables for 4 students. How many small tables and large tables in the class?

Question 5: The perimeter of a square is 80cm. What is the measure of each side?

III. Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

I. Tìm cặp bằng nhau

(1) = (18); (2) = (15); (3) = (12); (4) = (8); (5) = (14); (6) = (17); (7) = (10); (9) = (16); (11) = 19); (13) = (20)

II. Đi tìm kho báu

Question 1: 18

Question 2: 120

Question 3: b

Question 4: 6; 5

Question 5: 20

III. Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần

(10) < (4) < (13) < (9) < (16) < (20) < (12) < (3) < (11) < (15) < (2) < (6) < (19) < (18) < (1) < (7) < (5) < (17) < (8) < (14)

Đánh giá bài viết
45 16.718
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm