Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bài tập ôn tập Unit 7 lớp 5 How do you learn English? có đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Add one letter to have correct words

1. PR_CTISE

: _____________

4. _OMIC

: _____________

2. SUBJ_CT

: _____________

5. CARTOO_

: _____________

3. REA_

: _____________

6. FOR_IGNER

: _____________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. What foreign ______ do you have at school?

A. subject

B. song

C. languages

D. book

2. When I see a new word, I always try ________ its meaning

A. guesses

B. guessed

C. guess

D. to guess

3. English is _________ communication

A. necessity for

B. necessary for

C. necessary with

D. necessary to

4. My _______ subject is Maths

A. hate

B. like

C. favorite

D. love

5. We are happy because we can ________ each other.

A. understands

B. understanding

C. understand

D. to understand

6. Susan usually ________ new words aloud.

A. reads

B. read

C. is reading

D. are reading

7. Jane is ________ in my class

A. newcomer

B. a newcomer

C. an newcomer

D. newcomers

8. Why do you like English? - _____________.

A. Because I want go travelling

B. Because I wants to go travelling

C. Because I want to go travelling

D. Because I want going travelling

9. What do you like doing in your free time? - I like ____________.

A. to read English comic book

B. reading English comic books

C. read English comic books

D. reading English comic book

10. _______ vocabulary, I write new words every day.

A. Learn

B. Learning

C. To learn

D. Learns

Exercise 3: Match A and B

A

B

1. How often do you go swimming?

A. I like Science

2. Why do you learn English?

B. No, I don’t . I have English today

3. Do you have Vietnamese today?

C. I went to Spain

4. Where did you go on holiday?

D. Twice a week

5. What is your favorite subject?

C. Because I want to sing English songs

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in bracket

1. I (visit) my grandparents last week. They (live) in the north of Vietnam.

_______________________________________________

2. Amy (have) Art today? - No,she (not do). She (have) PE

_______________________________________________

3. Tony (be) happy because he (have) two Vietnamese lessons today.

_______________________________________________

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

My name is Linh. I am a pupil at Kim Dong Primary School. I am in Class 5A with Lee and John. I love reading comic books. I often read in my free time. When I see a new word, I try to guess its meaning. I write the word in my notebook and read it many times. I often stick new words on my bedroom walls and practise reading them aloud. Lee and John love learning English too. We often learn to speak English by taking with our foreign friends in our free time. Lee is very good at English. She usually practise listening by watching cartoons on TV. She learns to write by writing emails to her friends every day. John loves reading. He goes to the library twice or three times a week. He usually reads English books to practise reading. They always help me to learn English. We are happy because we can understand each other. English is necessary for communication.

1. What class is she in?

____________________________________________

2. When does she often read comic books?

____________________________________________

3. How does Lee practice listening?

____________________________________________

4. How often does John go to the library?

____________________________________________

Exercise 6: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. He/ by/ watching/ learns/ English/ on/ English/ cartoons/ TV/./

____________________________________________

2. How/ reading/ practice/ do/ you/ English/ ?

____________________________________________

3. Korean/ My/ speaks/ well/ very/ brother/ ./

____________________________________________

Exercise 7. Choose the correct answer. 

1. That is a story ________the Fox and Grapes.

a. about

b. of

c. to

d. for

2. Do you like reading book? – _________.

a. Yes, I don’t

b. Yes, I am

c. Yes, I do

d. Yes, I like playing chess.

3. What is Cam’s mother like? – _______.

a. She’s a cruel women

b. She is a kind women

c. She is hard-working

d. She is beautiful and kind

4. Jame  ________ stories very much.

a. like read

b. likes reading

c. like reading

d. like to read

5. ________? – They are going to the cinema.

a. What are they doing?

b. Where are they going?

c. What are they reading?

d. Where are they?

6. What _______ Andrew reading?

a. is

b. are

c. does

d. do

7. ________ do you practise listening to English? – I listen to English songs.

a. What

b. When

c. Where

d. How

8. Do you like reading book? – _________.

a. Yes, I don’t

b. Yes, I am

c. Yes, I do

d. Yes, I like playing chess.

9.  _________? – She is very beautiful and kind.

a. What are you reading?

b. What is the main character like?

c. What are you like?

d. What is the main character look like?

10. Jame and Mary ________ stories very much.

a. like read

b. likes reading

c. like reading

d. like to read

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao How do you learn English?

Exercise 1: Add one letter to have correct words

1. PR_CTISE

: PRACTISE

4. _OMIC

: COMIC

2. SUBJ_CT

: SUBJECT

5. CARTOO_

: CARTOON

3. REA_

: READ

6. FOR_IGNER

: FOREIGNER

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. B

4. C

5. C

6. A

7. B

8. C

9. B

10. C

Exercise 3: Match A and B

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in bracket

1. I visited my grandparents last week. They live in the north of Vietnam.

2. Does Amy have Art today? - No, she doesn’t. She has PE

3. Tony is happy because he has two Vietnamese lessons today.

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer

1. She’s in Class 5A

2. She often reads comic books in her free time

3. She practices listening by watching cartoons on TV

4. He often goes to the library twice or three times a week.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Linh. Tôi là học sinh trường tiểu học Kim Đồng. Tôi học lớp 5A với Lee và John. Tôi thích đọc truyện tranh. Tôi thường đọc trong thời gian rảnh của tôi. Khi tôi nhìn thấy một từ mới, tôi cố gắng đoán nghĩa của nó. Tôi viết từ đó vào vở và đọc nó nhiều lần. Tôi thường dán những từ mới lên tường phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Lee và John cũng thích học tiếng Anh. Chúng tôi thường học nói tiếng Anh bằng cách tham gia với những người bạn nước ngoài của chúng tôi trong thời gian rảnh rỗi. Lee rất giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường luyện nghe bằng cách xem phim hoạt hình trên TV. Cô học viết bằng cách viết email cho bạn bè mỗi ngày. John thích đọc sách. Anh ấy đến thư viện hai hoặc ba lần một tuần. Anh ấy thường đọc sách tiếng Anh để luyện đọc. Họ luôn giúp tôi học tiếng Anh. Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi có thể hiểu nhau. Tiếng Anh là cần thiết để giao tiếp.

Exercise 6: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. He learns English by watching English cartoons on TV

2. How do you practice learning English?

3. My brother speaks Korean very well

Exercise 7. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - b;

6 - a; 7 - d; 8 - c; 9 - b; 10 - c;

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? đầy đủ nhất

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đánh giá bài viết
22 7.611
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm