Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 7 lớp 5 How do you learn English? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 unit 7 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Bài tập tiếng Anh unit 7 lớp 5 How do you learn English?

I. Choose the best answer:

1. What foreign _____ do you have at school?

A. subject

B. song

C. language

D. book

2. I want _______ with my foreign friends Tony.

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

3. They write emails to _____ other every day.

A. every

B. each

C. one

D. they

4. How do you _________ listening? – I watch English cartoons on TV.

A. practise

B. learn

C. want

D. have

5. She practices _____ by ______ English short stories.

A. reading/ read

B. reading/ reading

C. read/ reading

D. read/ read

6. We learn English _______ we want to read comic books.

A. because

B. so

C. and

D. why

7. When I see a new word, I try to guess its _______.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

II. Match the questions with the suitable answers:

1. Why do you learn English?

a. Because she wants to sing English songs.

2. How do you learn vocabulary?

b. Yes, I do. I write to Linda.

3. How do you practise speaking?

c. I write new words in my notebook.

4. Do you write emails to your foreign friends?

d. He reads English comic books.

5. Why does she learn English?

e. Because I want to talk with foreigners

6. How does he practise reading?

f. Yes, they do.

7. Do they understand each other?

g. I speak English with my English teacher.

III. Find and correct the mistakes in each sentence:

1. I learn English by speak it every day. ________________

2. I want to talk with my friends foreign. ________________

3. English is my favorite subjects. ________________

4. She wants to watch English cartoons in TV. ________________

5. Quan speak English every day to practise speaking. ________________

6. I write new words in my notebook and read it aloud. ________________

IV. Reorder the words to make sentences:

1. English cartoons on TV/ practices listening/ Kim/ by watching/ .

_________________________________________________________________________

2. to her friends/ learns to write/ Lan/ by writing emails/ .

________________________________________________________________________

3. because/ to become an English teacher/ Hoa/ she wants/ learns English/ .

________________________________________________________________________

4. English stories/ by reading/ learns to read/ Tuan/ .

_________________________________________________________________________

V. Read and do the following tasks. 

a. Complete the conversation. 

Phong: What are you doing, Quan?

Quan: I’m (1) _________ my English exercises.

Phong: Oh, really? I like English.

Quan. Well. Me too. (2) ________ do you learn English?

Phong: Because I want (4) ______ be an English interpreter.

Quan: I learn English (5) ____________ I want to travel all around the world.

Phong: How do you practise listening?

Quan: I (6) __________ English cartoon on TV and listen to English songs.

Phong: Are you good (7) ______ writing?

Quan: Yes, I am. I often write emails to my penfriend, Michael.

b. Answer the questions.

1. What’s Quan doing? _____________________________________________

2. Does Phong like English? ________________________________________

3. Why does Phong learn English? ____________________________________

4. How does Quan practise listening? _________________________________

5. Is Quan good at writing? _________________________________________

6. Who does Quan often write emails to? __________________________

VI. Choose the correct answer.

1. When I see a new English word, I try to guess its _______.

A. name B. vocabulary C. meaning D. language

2. Lisa’s ______________ is singing English songs!

A. hobby B. singing C. writes D. speaks

3. I try to learn English because I want________ English songs .

A. to sing B. sing C. singing D. sings

4. ________ do you learn English? Because I want to be an English teacher.

A. what B. why C. how D. how often

5. Does your brother________ English ? Yes, he does.

A. to like B. like C. liking D. likes

2. Đáp án bài tập unit 7 tiếng Anh 5 How do you learn English?

I. Choose the best answer:

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - A; 7 - C

II. Match the questions with the suitable answers:

1 - e; 2 - c; 3 - g; 4 - b; 5 - a; 6 - d; 7 - f

III. Find and correct the mistakes in each sentence:

1 - speak thành speaking

2 - friends foreign thành foreign friends

3 - subjects thành subject

4 - in thành on

5 - speak thành speaks

6 - words thành word

IV. Reorder the words to make sentences:

1 - Kim practices listening by watching English cartoons on TV.

2 - Lan learns to write by writing mails to her friends.

3 - Hoa learn English because she wants to become an English teacher.

4 - Tuan learns to read by reading English stories.

V. Read and do the following tasks.

a. Complete the conversation.

Phong: What are you doing, Quan?

Quan: I’m (1) _____doing____ my English exercises.

Phong: Oh, really? I like English.

Quan. Well. Me too. (2) ____Why____ do you learn English?

Phong: Because I want (3) _to___ be an English interpreter.

Quan: I learn English (4) ______because______ I want to travel all around the world.

Phong: How do you practise listening?

Quan: I (5) _____watch_____ English cartoon on TV and listen to English songs.

Phong: Are you good (6) ___at___ writing?

Quan: Yes, I am. I often write emails to my penfriend, Michael.

b. Answer the questions.

1. What’s Quan doing? _________He is doing his English exercises._______

2. Does Phong like English? _______________Yes, he dóe.s______

3. Why does Phong learn English? _____Because he wants to be an English interpreter._________

4. How does Quan practise listening? ______He watches English cartoon on TV and listen to English songs.____

5. Is Quan good at writing? ______Yes, he does.___________

6. Who does Quan often write emails to? _______His penfriend, Michael _____

VI. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - B;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? đầy đủ nhất 

Đánh giá bài viết
19 12.234
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm