Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English?

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 7 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Choose the best answer:

1. What foreign _____ do you have at school?

A. subject

B. song

C. language

D. book

2. I want _______ with my foreign friends Tony.

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

3. They write emails to _____ other every day.

A. every

B. each

C. one

D. they

4. How do you _________ listening? – I watch English cartoons on TV.

A. practise

B. learn

C. want

D. have

5. She practices _____ by ______ English short stories.

A. reading/ read

B. reading/ reading

C. read/ reading

D. read/ read

6. We learn English _______ we want to read comic books.

A. because

B. so

C. and

D. why

7. When I see a new word, I try to guess its _______.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

II. Match the questions with the suitable answers:

1. Why do you learn English?

a. Because she wants to sing English songs.

2. How do you learn vocabulary?

b. Yes, I do. I write to Linda.

3. How do you practise speaking?

c. I write new words in my notebook.

4. Do you write emails to your foreign friends?

d. He reads English comic books.

5. Why does she learn English?

e. Because I want to talk with foreigners

6. How does he practise reading?

f. Yes, they do.

7. Do they understand each other?

g. I speak English with my English teacher.

III. Find and correct the mistakes in each sentence:

1. I learn English by speak it every day. ________________

2. I want to talk with my friends foreign. ________________

3. English is my favorite subjects. ________________

4. She wants to watch English cartoons in TV. ________________

5. Quan speak English every day to practise speaking. ________________

6. I write new words in my notebook and read it aloud. ________________

IV. Reorder the words to make sentences:

1. English cartoons on TV/ practices listening/ Kim/ by watching/ .

_________________________________________________________________________

2. to her friends/ learns to write/ Lan/ by writing emails/ .

________________________________________________________________________

3. because/ to become an English teacher/ Hoa/ she wants/ learns English/ .

________________________________________________________________________

4. English stories/ by reading/ learns to read/ Tuan/ .

_________________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the best answer:

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - A; 7 - C

II. Match the questions with the suitable answers:

1 - e; 2 - c; 3 - g; 4 - b; 5 - a; 6 - d; 7 - f

III. Find and correct the mistakes in each sentence:

1 - speak thành speaking

2 - friends foreign thành foreign friends

3 - subjects thành subject

4 - in thành on

5 - speak thành speaks

6 - words thành word

IV. Reorder the words to make sentences:

1 - Kim practices listening by watching English cartoons on TV.

2 - Lan learns to write by writing mails to her friends.

3 - Hoa learn English because she wants to become an English teacher.

4 - Tuan learns to read by reading English stories.

Trên đây là Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm