Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English? có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 7 có lời giải đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 5: How do you learn English gồm nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Ex 1: Make questions for the following answers:

1. _________________________________________

I have English on Wednesday and Friday.

2. _________________________________________

Because I want to talk with foreigners.

3. _________________________________________

He often reads English books in his free time.

4. _________________________________________

By writing emails to her friends.

5. _________________________________________

Yes, I love English.

6. _________________________________________

No, we don’t have English on Tuesday.

7. _________________________________________

Mai learns English by singing English songs.

8. _________________________________________

I write them in my notebook and read them aloud.

Ex 2: Read and match:

1. How many English lessons do you have a week?

a. I usually talk with foreigners.

2. Who is your English teacher?

b. Of course, very much.

3. When do you have English?

c. I listen to English songs and read English books.

4. How do you practise speaking?

d. Because I want to become an English teacher.

5. What do you think about English?

e. Yes, I do. We go to English Club together.

6. How often do you watch English film?

f. It’s Miss Huong.

7. Do you help your friends learn English?

g. I have it five times a week.

8. How do you learn English?

h. I sometimes watch after dinner.

9. Do you like English?

i. Mondays and Wednesdays.

10. Why do you learn English?

j. It’s a useful and interesting language.

Ex 3: Put the words in correct order:

1. I/English/ by/ speaking/ learn/ it/ day/ every/.

___________________________________

2. English/ Mai/ learns/ by/ books/ reading/ free/ comic/ in/ her/ time/.

___________________________________

3. We/ learn/ friends/ talk/ English/ our/ because/ we/ to/ with/ want/ foreign/.

___________________________________

4. your/ Why/ learn/ does/ father/ English/?

___________________________________

5. Subject/ English/ favourite/ is/ my/.

___________________________________

6. How/ Mai/ often/ have/ does/ you/ English/,/?

___________________________________

7. I/ times/ have/ a/ English/ four/ week/.

___________________________________

8. My/ TV/ sister/ cartoon/ always/ English/ on/ watches/.

___________________________________

Ex 4. Read the text and complete the sentence.

Lan: What are you doing, Ha?

Ha: I’m doing my homework. They are English exercises.

Lan: Oh, really? I like English.

Ha: Well. Me too. Why do you learn English?

Lan: Because I want to be an English teacher.

Ha: I learn English because I want to talk with my foreign friend Michael.

Lan: How do you practise listening?

Ha: I watch English films on TV and listen to English songs.

Lan: Are you good at writing?

Ha: Yes, I am. I often write emails to Michael.

1. Ha is doing ___________ exercises.

2. Lan _______ Ha like English. 

3. _______ wants to be an English teacher. 

4. Ha practises listening by __________ English films.

5. _________ is good at writing English. 

ĐÁP ÁN

Ex 1: Make questions for the following answers:

1 - When do you have English?

2 - Why do you learn English?

3 - What does he do in his free time?

4 - How do you practise writing English?

5 - Do you love English?

6 - Do you have English on Tuesday?

7 - How does Mai learn English?

8 - How do you learn vocabulary?

Ex 2: Read and match:

1 - g; 2 - f; 3 - I; 4 - a; 5 - j; 6 - i; 7 - e; 8 - c; 9 - b; 10 - d

Ex 3: Put the words in correct order:

1 - I learn English by speaking it every day.

2 - Mai learns English by reading comic books in her free time.

3 - We learn English because we want to talk with foreign friends.

4 - Why does your father learn English?

5 - English is my favorite subject.

6 - How often does Mai have English?

7 - I have English four times a week.

8 - My sister always watches English cartoons on TV.

Ex 4. Read the text and complete the sentence.

1. Ha is doing _____English______ exercises.

2. Lan ___and____ Ha like English.

3. ____Lan___ wants to be an English teacher.

4. Ha practises listening by _____watching_____ English films.

5. ____Ha_____ is good at writing English.

Trên đây là Bài tập Unit 7 tiếng Anh lớp 5 How do you learn English? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 5.521
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm