Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English?

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 7 có lời giải đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 5: How do you learn English gồm nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Ex 1: Make questions for the following answers:

1. _________________________________________

I have English on Wednesday and Friday.

2. _________________________________________

Because I want to talk with foreigners.

3. _________________________________________

He often reads English books in his free time.

4. _________________________________________

By writing emails to her friends.

5. _________________________________________

Yes, I love English.

6. _________________________________________

No, we don’t have English on Tuesday.

7. _________________________________________

Mai learns English by singing English songs.

8. _________________________________________

I write them in my notebook and read them aloud.

Ex 2: Read and match:

1. How many English lessons do you have a week?

a. I usually talk with foreigners.

2. Who is your English teacher?

b. Of course, very much.

3. When do you have English?

c. I listen to English songs and read English books.

4. How do you practise speaking?

d. Because I want to become an English teacher.

5. What do you think about English?

e. Yes, I do. We go to English Club together.

6. How often do you watch English film?

f. It’s Miss Huong.

7. Do you help your friends learn English?

g. I have it five times a week.

8. How do you learn English?

h. I sometimes watch after dinner.

9. Do you like English?

i. Mondays and Wednesdays.

10. Why do you learn English?

j. It’s a useful and interesting language.

Ex 3: Put the words in correct order:

1. I/English/ by/speaking/learn/it/day/every/.

___________________________________

2. English/ Mai/learns/by/ books/reading/free/comic/ in/ her/time/.

___________________________________

3. We/ learn/ friends/talk/English/ our/because/we/ to/with/ want/ foreign/.

___________________________________

4. your/Why/learn/does/ father/ English/?

___________________________________

5. Subject/ English/favourite/ is/my/.

___________________________________

6. How/Mai/often/ have/ does/you/English/,/?

___________________________________

7. I/times/have/a/English/four/week/.

___________________________________

8. My/ TV/sister/ cartoon/always/English/ on/ watches/.

___________________________________

ĐÁP ÁN

Ex 1: Make questions for the following answers:

1 - When do you have English?

2 - Why do you learn English?

3 - What does he do in his free time?

4 - How do you practise writing English?

5 - Do you love English?

6 - Do you have English on Tuesday?

7 - How does Mai learn English?

8 - How do you learn vocabulary?

Ex 2: Read and match:

1 - g; 2 - f; 3 - I; 4 - a; 5 - j; 6 - i; 7 - e; 8 - c; 9 - b; 10 - d

Ex 3: Put the words in correct order:

1 - I learn English by speaking it every day.

2 - Mai learns English by reading comic books in her free time.

3 - We learn English because we want to talk with foreign friends.

4 - Why does your father learn English?

5 - English is my favorite subject.

6 - How often does Mai have English?

7 - I have English four times a week.

8 - My sister always watches English cartoons on TV.

Trên đây là Bài tập Unit 7 tiếng Anh lớp 5 chương trình mới kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm