Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 5 Global Success Unit 2 Online

Bài tập unit 2 lớp 5 Global success có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Our homes có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 Global success Unit 2 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. Do you live ____ this building, Mai? - Yes, I do. I live in that flat.
 • 2. ____ 's your address? - It is 56 Duy Tan street.
 • 3. Do _____ live near school? - No, I don't. I live about five kilometres from here.
 • 4. Where you live? - I live _______ 4 Duy Tan street.
 • 5. _________ address is 19 Oxford Street.
 • 6. Their homes aren't far ________ school.
 • 7. My best friend lives in a house _________ my house.
 • 8. Do you live in that building? - Yes, I _________. I live in that flat.
 • 9. Choose the odd one out.
 • 10. Choose the odd one out.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Global success

  Xem thêm