Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 7 lớp 5 How do you learn English?

Mời các bạn tham khảo Từ vựng Tiếng Anh 5 Unit 7: How do you learn English?. Việc nắm chắc các từ vựng trong bài sẽ giúp các em học sinh dễ dàng làm các bài tập liên quan. Bộ sưu tập từ vựng dưới đây bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 7 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học từ vựng nhanh hơn.

I. Từ mới tiếng Anh lớp 5 unit 7 How do you learn English?

Tiếng Anh

Định nghĩa/ Phiên âm

Tiếng Việt

1. skill

(n) /skil/

kĩ năng

2. speak

(v)/spi:k/

nói

3. listen

(v) /lisn/

nghe

4. read

(v) /ri:d/

đọc

5. write

(v) /rait/

viết

6. vocabulary

(n) /və'kæbjuləri/

từ vựng

7. grammar

(n) /græmə/

ngữ pháp

8. phonetics

(n) /fə'netiks/

ngữ âm

9. notebook

(n) /noutbuk/

quyển vở

10. story

(n) /stɔ:ri/

truyện

11. email

(n) /imeil/

thư điện tử

12. letter

(n) /letə/

thư (viết tay)

13. newcomer

(n) /nju:kʌmə/

người mới

14. learn

(v) /lə:nt/

học

15. song

(n)/sɔη/

bài hát

16. aloud

(adj)/ ə'laud/

to, lớn (về âm thanh)

17. lesson

(n) /lesn/

bài học

18. foreign

(adj) /fɔrin/

nước ngoài, ngoại quốc

19. language

(n) /læηgwidʒ/

ngôn ngữ

20. French

(n)/frent∫/

tiếng Pháp

21. favourite

(adj) /feivərit/

ưa thích

22. understand

(v) /ʌndə'stud/

hiểu

23. communication

(n) /kə,mju:ni'kei∫n/

sự giao tiếp

24. necessary

(adj) /nesisəri/

cần thiết

25. free time

/fri: taim/

thời gian rảnh

26. guess

(v) /ges/

đoán

27. meaning

(n) /mi:niη/

ý nghĩa

28. stick

(v) /stick/

gắn, dán

29. practise

(v) /præktis/

Thực hành, luyện tập

30. New word

(n) /nju: wɜ:d/

Từ mới

31. Short story

(n) /∫ɔ:t 'stɔ:ri/

Truyện ngắn

32. Hobby

(n) /'hɒbi/

Sở thích

33. Foreign friend

(n) /'fɒrən frend/

Bạn nước ngoài

34. Subject

(n) /'sʌbdʒikt/

Môn học

35. Because

/bi'kɒz/

Bởi vì

36. While

/wail/

Trong khi

37. Good at

(v) /gud ət/

Giỏi về

38. Happy

(adj) /'hæpi/

Vui vẻ

39. Necessary

(adj) /'nesəsəri/

Cần thiết

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh 5 Unit 7 How do you learn English? có đáp án

1. Choose the correct answer.

1. What foreign _____ do you have at school?

A. subject

B. song

C. language

D. book

2. I want _______ with my foreign friends Annie.

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

3. They write emails to _____ other every day.

A. every

B. each

C. one

D. they

4. How do you _________ listening? – I listen to English songs.

A. practise

B. learn

C. want

D. have

5. She practices _____ by ______ English short stories.

A. reading/ read

B. reading/ reading

C. read/ reading

D. read/ read

6. We learn English _______ we want to read foreign books.

A. because

B. so

C. and

D. why

7. When I see a new word, I try to guess its _______ before I search it in dictionary.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

2. Choose the odd one out. 

1. a. speak b. study c. learn d. newcomer

2. a. Monday b. French c. Wednesday d. Friday

3. a. student book b. ruler c. notebook d. party

4. a. classmate b. chatting c. pupil d. teacher

5. a. English b. Vietnamese c. language d. French

6. a. English b. study c. learn d. speak

7. a. Monday b. birthday c. Wednesday d. Friday

8. a. magazine b. library c. school d. practice

9. a. classmate b. learning c. pupil d. newcomer

10. a. English b. Vietnamese c. language d. Chinese

3. Complete the sentence with available words.

Foreign ; e-mail; newcomer ; hobby; foreign language ;

1. I like listening to music in my free time. Listening to music is my...............................

2. You are a new student. You are a...............................

3. When you want to send a message via computer, you write an...............................

4. Mai is Vietnamese. English is her...............................

5. Linh is Vietnamese. Tom and Danny are Linh’s ...............................friends

4. Complete the sentence with available words.

guess;  favorite; because; stick...on; good at

1. You study English well. You are...............................studying English.

2. You want to learn vocabularies. You...............................new words…………..the wall.

3. When you see a new word, try to………………….its meaning.

4. You like Science. Science is your………………………subject.

5. ………………….you love Mathematics, you study Mathematics so well.

ĐÁP ÁN

1. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - A; 7 - C;

2. Choose the odd one out.

1 - d; 2 - b; 3 - d; 4 - b; 5 - c;

6 - a; 7 - b; 8 - d; 9 - b; 10 - c;

Hướng dẫn giải

1 - a; b; c là động từ thường, d là danh từ

2 - a, c, d là các thứ trong tuần tiếng Anh; b là danh từ chỉ tiếng Pháp

3 - a, b, c là danh từ chỉ đồ dùng hoạt động tiếng Anh; d là danh từ chỉ bữa tiệc

4 - a, c, d là danh từ chỉ người tiếng Anh; b là động từ đuôi ing

5 - a, b, d là danh từ chỉ các thứ tiếng; c là danh từ chung chỉ ngoại ngữ

6 - b, c, d là động từ thường, a là danh từ chỉ ngôn ngữ

7 - a, c, d là các thứ trong tuần tiếng Anh; b là chỉ ngày sinh nhật

8 - a, b, c là chỉ danh từ thường; d là động từ thường

9 - a, c, d là chỉ các danh từ thường; b là động từ đuôi -ing

10 - a, b, d chỉ các thứ tiếng, c là danh từ chung chỉ ngoại ngữ

3. Complete the sentence with available words.

Foreign ; e-mail; newcomer ; hobby ; foreign language ;

1. I like listening to music in my free time. Listening to music is my .........hobby............

2. You are a new student. You are a ...........newcomer..............

3. When you want to send a message via computer, you write an .............e-mail...............

4. Mai is Vietnamese. English is her.............foreign language..................

5. Linh is Vietnamese. Tom and Danny are Linh’s ...............foreign................friends

4. Complete the sentence with available words.

guess; favorite; because; stick...on; good at

1. You study English well. You are............good at...........studying English.

2. You want to learn vocabularies. You..............stick.................new words……on……..the wall.

3. When you see a new word, try to………guess………….its meaning.

4. You like Science. Science is your…………favorite……………subject.

5. ……Because…………….you love Mathematics, you study Mathematics so well.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English? đầy đủ nhất

Chia sẻ, đánh giá bài viết
109
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tài Ricky
  Tài Ricky

  đề nghị ad bỏ cái hình vuông màu cam có chữ Menu đi

  Thích Phản hồi 16/12/21

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm