Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 15

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải chia thành từng bố cục kèm theo lời dịch giúp các bạn dễ dàng tiếp thu bài học.

Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What would you like to be in the future, Tony?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b) Is that why you work out so much in the gym?

Có phải điều đó mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?

Yes. Pilots have to be strong.

Phải. Phi công phải khỏe mạnh.

c) So would you like to fly a plane?

Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?

Yes, of course! There's only one problem.

Vâng, đúng rồi! Chỉ là một vấn đề.

d) What's that? Cái dó là gì?

I'm scared of heights! Tôi sợ độ cao!

2. Chỉ và đọc

a) What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b) What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a doctor.

Tôi muốn trở thành bác sĩ.

c) What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be an architect.

Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

d) What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương lai.

What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a/an.. Tôi muốn trở thành...

4. Nghe và đánh dấu chọn

1. b 2. a 3. c

Audio script

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I'm writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.

2. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I'd like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don't you?

Linda: Yes, I do.

3. Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I'd like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that's right.

5. Nhìn và viết

1. A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?

B: I'd like to be a teacher. Tôi muốn trở thành giáo viên.

2. A: Mary muốn trở thành gì khi cô ấy lớn lên?

B: She'd like to be a doctor. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.

3. A: Linda và Trung muốn trở thành gì khi họ rời khỏi trường học?

B: They'd like to be architects.

Họ muốn trở thành những kiến trúc sư.

6. Chúng ta cùng hát

What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be In the future?

I'd like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to write stories for children.

Bạn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành giáo viên.

Bạn muốn trở thành gì?

Bạn muốn trở thành gì?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành y tá.

Bạn muốn trở thành gì?

Bạn muốn trở thành gì?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What would you like to be in the future, Mai?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

b) Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like to write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

c) Would you like to be a writer too, Tony?

Bạn cũng muốn trở thành nhà văn phải không Tony?

No. I'd like to be a pilot.

Không. Tôi muốn trở thành phi công.

d) A pilot? Why? Một phi công à? Tại sao?

Because I'd like to fly a plane. Bởi vì tôi muốn lái máy bay.

2. Chỉ và đọc

a) Why would you like to be a nurse?

Tại sao bạn muốn trở thành y tá?

Because I'd like to look after patients.

Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.

b) Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

c) Why would you like to be a pilot?

Tại sao bạn muốn trở thành phi công?

Because I'd like to fly a plane.

Bởi vì tôi muốn lới máy bay.

d) Why would you like to be an architect?

Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?

Because I'd like to design buildings.

Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai.

What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

I'd like to be a/ an...

Tôi muốn trở thành...

Why would you like to be a/an...?

Tại sao bạn muốn trở thành..?

Because I'd like to...

Bởi vì tôi muốn...

4. Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c

1. c Trung muốn trở thành kiến trúc sư.

2. a Mai muốn trở thành y tá.

3. b Tony muốn lái máy bay.

4. c Tom muốn làm việc trong nông trại.

Audio script

1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?

Trung: I'd like to be an architect.

Linda: Why?

Trung: Because I would like to design buildings for my town.

2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?

Mai: No. I'd like to be a nurse. I'd like to look after patients.

Nam: Working as a nurse is hard work

Mai: Yes, I know. But I think I'll like it.

3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?

Tony: I'd like to be a pilot.

Linda: A pilot? Why?

Tony: Because I would like to fly a plane.

4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?

Tom: Let me see. Oh, I'd like to be a farmer.

Mai: Farmer? Why would you like to be a farmer?

Tom: Because I'd like to work on a farm.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
29
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm