Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 16 lớp 5 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the word

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

1. s _ a _ _ _ _

2. _ u _ _ _ _

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?

3. t _ _ _ _ r _

4. p _ _ t o _ _ _ _ e

II/ Complete the sentences with the words in the box

opposite

museum

walk

books

how

1. Excuse me, where is the _________, please?

2. _________ can I get to the cinema?

3. The pharmacy is _______ the post office

4. I’d like to buy some ________. Where is the bookshop, please?

5. The zoo is near here. You can ________. It’s on the left

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where is Phu Quoc island? - It’s very _______ from here, about 1000 kilometers

A. far

B. near

C. long

D. short

2. __________ is the bus stop? - It is next to the stadium

A. What

B. Where

C. How

D. Why

3. What do you ________ when it’s hot? - I go swimming

A. do

B. does

C. doing

D. don’t

4. Where is the park? - ___________ straight ahead

A. Go

B. Turn

C. At

D. Near

5. Turn left and you __________ see a pharmacy on the left

A. do

B. don’t

C. will

D. are

6. ________ does David go camping with?

A. Where

B. When

C. Which

D. Who

IV/ Read the following text and choose True (T) or False (F)

Jessica arrived at her classroom at 2 p.m yesterday and sat down. She put her books on the desk and took off her jacket because it was hot in the room. The room was very quiet because the teacher wasn’t there and there weren’t any students either. She looked out of the window. She saw a lot of people outside in the school yard. Her friends played in the school yard. Then the bell rang. They came back to the class at 2.30

1. Jessica left her house at 2 p.m yesterday

2. She put her schoolbag on the desk

3. The teacher was in the classroom

4. Her friends were in the school yard

5. When the bell rang, the students came back to class

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. along/ and/ go/ street/ the/ turn/ left/./

_________________________________

2. is/ a/ theatre/ there/ near/ house/ my/ big/ ./

_________________________________

3. can/ How/ Ho Chi Minh city?/ I/ to/ go/

_________________________________

VI/ Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. where B. what C. when D. who

2. A. chair B. cheaper C. chemistry D. children

3. A. heat B. meat C. mean D. threat

4. A. bigger B. wild C. winner D. bring

5. A. smile B. sound C. sugar D. surface

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao

I/ Look at the picture and complete the word

1. Stadium

2. Museum

3. Theatre

4. Post office

II/ Complete the sentences with the words in the box

1. museum

2. How

3. opposite

4. books

5. walk

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

6. D

IV/ Read the following text and choose True (T) or False (F)

1. F

2. F

3. F

4. T

5. T

Hướng dẫn dịch

Jessica đến lớp học của cô ấy lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua và ngồi xuống. Cô đặt sách lên bàn và cởi áo khoác ra vì trong phòng rất nóng. Căn phòng rất yên tĩnh vì giáo viên không có ở đó và cũng không có bất kỳ học sinh nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy rất nhiều người ở ngoài sân trường. Bạn bè của cô chơi trong sân trường. Rồi chuông reo. Họ trở lại lớp học lúc 2:30

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Turn left and go long the street

2. There is a bog theatre near my house

3. How can I go to Ho Chi Minh city?

VI/ Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - B; 5 - C;

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?. Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? MỚI

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm