Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be?

Bài tập Unit 10 lớp 5 When will Sports Day be? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 10 lớp 5 When will Sports Day be? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm từng dạng bài tập hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 unit 10 When will Sports Day be? đầy đủ nhất

1. Bài tập tiếng Anh 5 unit 10 When will Sports Day be?

Choose the odd one out

1. a. yearsb. subjectsc. weekd. months
2. a. toothacheb. mouthc. handd. stomach
3. a. travelledb. visitedc. droved. speak
4. a. doingb. goingc. swimmingd. spring
5. a. Chineseb. Japanc. Americand. Cambodian
6. a. Mondayb. Sundayc. Fridayd. today

Complete each word.

7. F_OTB_LL

a. O/ A

b. A/ A

c. O/ E

d. A/ O

8. W_IGHT LI_TING

a. E/ G

b. A/ F

c. E/ F

d. A/ G

9. BA_ _BALL

a. S/ I

b. K/ E

c. S/ O

d. S/ E

10. _NTI_

a. U/ G

b. U/ L

c. O/ L

d. A/ L

Choose the correct answer.

11. _________ will the Sports Day take place?

a. When

b. Where

c. Why

d. Which

12. What song are you going to _________ in the contest?

a. draw

b. play

c. show

d. sing

13. When will Teacher’s Day be? – ____________

a. It’ll be in Saturday

b. It’s on Saturday

c. It’ll be on Saturday

d. It be on Saturday

14. ___________? – They are going to play football.

a. Where are they?

b. When are they going to play football?

c. What are they going to do on Sport Day?

d. What do they going to do on Sport Day?

15. Today is Thursday. Tomorrow is __________

a. Sunday

b. Friday

c. Saturday

d. weekend

16. Are they excited about Sport Day? – ________

a. Yes, they do

b. Yes, they aren’t

c. No, they don’t

d. Yes, they are

17. ________ you play football or baseball on Sport Day?

a. Are

b. Do

c. Will

d. Were

18. Will the Singing Contest on _________, September.

a. twice

b. 2nd

c. two

d. second

19. ________ Linda and Ngoc going to play table tennis on the Sport Day?

a. Are

b. Is

c. Will

d. Do

20. When will _________ be?

a. Teacher Day

b. Teachers Day

c. Day’s Teacher

d. Teachers’ Day

21. What are Nhung and Lan going to do on Sport Day? – ________

a. They will play basketball

b. They are going to play basketball

c. Sure

d. They love play basketball

22. Will Nana’s sister ________ the Drawing Contest?

a. take place

b. participant

c. take part

d. participate in

23. 2/9 is Vietnamese _________

a. Independence Day

b. Children’s Day

c. Sport Day

d. Teachers’ Day

24. Will you take part in the Sport Day? – __________

a. Yes, I won’t

b. Yes, I am

c. Yes, I do

d. Sure

25. Are you going to play table tennis on Sports Day?

a. Yes, I do

b. No, I play tennis, not table tennis

c. No, I won’t

d. Yes, I play tennis

26. The children give flowers and ________ to teachers on Teachers’ Day.

a. badminton

b. presents

c. nothing

d. chess

27. We have a rope here. ________ badminton.

a. Let play

b. Let’s playing

c. Let’s to play

d. Let’s play

28. What’s your ___________ sport? – It’s football.

a. favourite

b. like

c. best

d. love

29. They _________ for Sport Day now.

a. is practising

b. are practising

c. do practise

d. will practising

30. _______ Phong going to do on Sport Day?

a. What’re

b. When’s

c. What’s

d. What does

Find the mistake in each sentence.

31. When will Sport Day be on your school?

a. when

b. Will

c. be

d. on

32. I am going to playing football with my classmate on this day.

a. am

b. playing

c. going

d. with

33. Where do Peter and Linda? –They are in the garden.

a. where

b. are

c. do

d. in the garden

34. What you like to take part in the Sport day at school?

a. What

b. take part in

c. at

d. like to

35. Do you like play computer games?

a. do

b. play

c. computer games

d. like

36. Why do you want play sport?

a. why

b. do

c. play

d. sport

Translate into English.

37. Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi diễn ra vào ngày nào?

a. When will Children’s Day be?

b. When will Teachers’ Day be?

c. When will Independence Day be?

d. When will Sport Day be?

38. Hằng sẽ tham gia hoạt động gì trong Ngày hội thể thao?

a. What is Hang going to do on Teachers’ Day?

b. What will Hang play?

c. What is Hang’s sister going to do on Sport Day?

d. What is Hang going to do on Sport Day?

39. Bạn thích môn thể thao nào? – Tôi thích chơi cờ

a. What sports do you like? – I like swimming.

b. What sports do you like? – I like playing chess.

c. What do you like best? – I like playing chess.

d. Do you like playing chess? – I like playing chess.

Put the words in the correct order.

40. is/ Teachers’/ Day/ today/ our

a. Today is our Teachers’ Day.

b. Today is Teachers’ Day our.

41. the/ are/ Lan/ in/ room/ and/ Nga/ singing

a. Nga and Lan are singing in the room.

b. Nga and Lan are the singing in room.

42. When/ will/ the/ singing/ contest/ be/?

a. When will the contest singing be?

b. When will the singing contest be?

43. stadium/ school/ is/ a/ our/ near/ there

a. There is a stadium near our school.

b. There is near a stadium our school.

44. teachers/ Day/ give/ flowers/ we/ the/ and/ cards/ to/ on/ Teachers’

a. We give teachers the flowers and cards to on Teachers’ Day.

b. We give flowers and cards to the teachers on Teachers’ Day.

45. Nam/ Minh/ going/ do/ are/ and/ to/ shuttlecock kicking

a. Are Nam and Minh going to do shuttlecock kicking.

b. Nam and Minh are going to do shuttlecock kicking.

46. Sumo/ national/ Japan’s/ is/ sport

a. Sumo is national Japan’s sport.

b. Sumo is Japan’s national sport.

47. Jame/ but/ she/ loves/ badminton/ doesn’t/ it/ playing/ play/,

a. Jame loves playing badminton, but she doesn’t play it.

b. Jame loves play badminton, but she doesn’t playing it.

48. last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Sunday

a. My school had sports festival last Sunday.

b. My school had festival sports last Sunday.

49. you/ play/ will/ next/ hide and seek/ Saturday/?

a. Will you play hide and seek next Saturday?

b. You will play hide and seek next Saturday?

50. the/ classmates/ music/ take/ in/ event/ will/ my/ part

a. The classmates will take part in my event music.

b. My classmates will take part in the music event.

Read the passage and fill the blanks.

My name is Nam. I go to school from Monday (51)_____ Friday. I have Maths (52)_____ Vietnamese every school day. I have English four (53)____ a week. English is my favourite (54)____. I practise reading (55)_____ reading English comic books and storybooks. Now I can read Aladdin and the Magic Lamp (56)_____ English. I practise speaking by talking (57)_____ my foreign friends. Every day, I practise (58)______ English by sending emails to my friend. Hakim in Malaysia. I learn English because I want to watch English cartoons on TV.

51. A. and B. but C. on D. to

52. A. and B. but C. or D. so

53. A. time B. times C. fourth D. twice

54. A. thing B. subjects C. subject D. sujbect

55. A. at B. on C. in D. by

56. A. in B. with C. by D. at

57. A. with B. to C. at D. about

58. A. write B. to write C. writing D. to writing

2. Đáp án Bài tập Unit 10 tiếng Anh lớp 5 When will Sports Day be?

Choose the odd one out

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - d; 5 - b; 6 - d;

Complete each word.

7 - a; 8 - c; 9 - d; 10 - b;

Choose the correct answer

11 - b; 12 - d; 13 - c; 14 - c; 15 - b;

16 - d; 17 - c; 18 - b; 19 - a; 20 - d;

21 - b; 22 - d; 23 - a; 24 - d; 25 - b;

26 - a; 27 - d; 28 - a; 29 - b; 30 - c;

Find the mistake in each sentence

31 - d; 32 - b; 33 - c; 34 - a; 35 - b; 36 - c;

Translate into English.

37 - a; 38 - d; 39 - b;

Put the words in the correct order

40 - a; 41 - a; 42 - b; 43 - a; 44 - b;

45 - b; 46 - b; 47 - a; 48 - a; 49 - a; 50 - b;

Read the passage and fill the blanks.

My name is Nam. I go to school from Monday (51)_____ Friday. I have Maths (52)_____ Vietnamese every school day. I have English four (53)____ a week. English is my favourite (54)____. I practise reading (55)_____ reading English comic books and storybooks. Now I can read Aladdin and the Magic Lamp (56)_____ English. I practise speaking by talking (57)_____ my foreign friends. Every day, I practise (58)______ English by sending emails to my friend. Hakim in Malaysia. I learn English because I want to watch English cartoons on TV.

51. A. and B. but C. on D. to

52. A. and B. but C. or D. so

53. A. time B. times C. fourth D. twice

54. A. thing B. subjects C. subject D. sujbect

55. A. at B. on C. in D. by

56. A. in B. with C. by D. at

57. A. with B. to C. at D. about

58. A. write B. to write C. writing D. to writing

Download đề thi và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh 5 Unit 10 When will Sports Day be? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
22 14.205
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ninh Nguyen Mai Huong
  Ninh Nguyen Mai Huong

  chủ ghi sai đáp án câu 1 nó là câu b chứ không phải câu c


  Thích Phản hồi 22:14 13/04
  • Trần Thị Mỹ Lệ
   Trần Thị Mỹ Lệ

   1 - c vì c là danh từ số ít; còn a, b, d là danh từ số nhiều.

   Thích Phản hồi 08:40 14/04
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm