Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 8: What Are You Reading?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 8

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 8: What Are You Reading? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải chi tiết chia thành từng bố cục giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ bài học. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Hi, Peter. Let's play chess.

Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.

I can't. I'm reading.

Mình không thể. Mình đang đọc.

b) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading a story about Halloween.

Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.

c) Is it a ghost story?

Nó là một câu truyện ma phải không?

Yes. Very scary

Đúng rồi. Thật đáng sợ.

d) Is it a ghost?

Nó là con ma phải không?

Oh, no!

Ồ, không!

2. Chỉ và đọc

a) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The Fox and the Crow.

Mình đang đọc Cáo và Quạ.

b) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.

c) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading Aladdin and the Magic Lamp

Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.

d) What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs.

Mình đang đọc Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/ truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

Bạn có đọc sách vào thời gian rảnh không?

Yes, .../ No,

Có,.../ Không,...

What are you reading now?

Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?

I'm reading...

Tôi đang đọc...

What's your favourite book/ story?

Quyển sách/ truyện yêu thích của bạn là gì?

It's ...

Nó ...

4. Nghe và đánh dấu chọn

A-la-ddin và cây đèn thần

Cáo và Quạ

Truyện về Mai An Tiêm

Bạch Tuyết và 1 bảy chú lùn

Nam

Mai

Linda

Tom

Audio scrip

1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time?

Nam: I like reading stories.

Tony: What are you reading at the moment?

Nam: I'm reading The Fox and the Crow.

2. Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

Mai: I'm going to stay at home and finish my book.

Tony: What are you reading?

Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?

Linda: I'm reading my favourite book again.

Tony: What's the name of the book?

Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

Tony: Why are you reading it again?

Linda: Because it's so interesting!

4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?

Tom: The story of Mai An Tiem.

Tony: Do you like it?

Tom: Yes, I think it's my favourite story.

5. Đọc và hoàn thành

(l)free (2) reading (3) Snow (4) Seven (5) like

Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.

Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?

Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?

Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn.

Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?

Quan: Một câu chuyện về Halloween.

6. Chúng ta cùng chơi

The Guessing Game (Trò chơi đoán)

It's a Vietnamese story. Nó là một câu chuyện người Việt.

It's a fairy tale. Nó là một truyện cổ tích.

The main character is a girl. Nhân vật chính là một cô gái.

It's The Story is Tam and Cam! Đó là Truyện về Tấm và Cám!

Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you reading, Quan? Bạn đang đọc gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

b) Who's the main character?

A boy... Aladdin.

c) What's he like?

I think he's generous.

d) May I borrow the book?

Có thể cho tôi mượn quyển sách không?

Yes. You can have it when I finish it

Vâng. Bạn có thể có nó khi tôi hoàn tất.

2. Chỉ và đọc

a) What's An Tiem like?

He's hard-working.

b) What's Snow White like?

She's kind.

c) What's The Fox like?

It's clever.

d) What's Tam like?

She's gentle.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về quyển sách/ truyện bạn yêu thích.

Do you like fairy tales/ comic books/ short stories?

Bạn có thích những truyện cổ tích/ truyện tranh/ truyện ngắn không? Yes,.../ No...

Có.../ Không...

What book/ story are you reading?

Quyển sách/ truyện bạn đang đọc là gì?

I'm reading... Tôi đang đọc...

What's the main character like? Nhân vật chính thế nào?

He's/ She's...

Do you like him/ her?

Yes,... / No ...

4. Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống

1. Tấm trong truyện Tấm và Cám thế nào? She's gentle/ kind.

Cô ấy dịu dàng/ tốt bụng.

2. Doraemon thế nào?

He's clever.

Cậu ấy thông minh.

3. Bảy chú lùn thế nào?

They're hard-working and kind.

Họ chăm chỉ và tốt bụng.

4. An Tiêm thế nào?

He's clever and hard-working/ generous.

Cậu ấy thông minh và chăm chỉ/ hào phóng.

Audio script

5. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tom and Com.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

6. Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

7. Linda: Do you like fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I do. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

8. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I like it very much.

Linda: Why do you like it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man

5. Điền số vào những câu theo thứ tự đúng

1. Minh's my classmate.

Minh là bạn cùng lớp của tôi.

2. She likes reading fairy tales in her free time.

Cô ây thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

Truyện cổ tích yêu thích của cô ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.

4. It's a Vietnamese story about two girls.

Nó là một truyện của người Việt về hai cô gái.

5. Their names are Tam and Cam.

Tên của họ là Tâm và Cám.

6. Chúng ta cùng hát

Snow White and Aladdin

There's a girl who's so gentle,

So gentle and so kind.

Snow White is her name.

Yes, Snow White is her name.

There's a girl who's so gentle,

So gentle and so kind. Snow White is her name.

Yes, Snow White is her name.

There's a boy who's so clever,

So clever and so bright.

Aladdin is his name.

Yes, Aladdin is his name.

Bạch Tuyết và A-la-đin

Có một cô gái mà rất dịu dàng,

Rất dịu dàng và rất tốt bụng.

Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy. Có một cô gái mà rất dịu dàng,

Rất dịu dàng và rât tốt bụng. Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy. Có một chàng trai mà rât thông minh, Rất thông minh và rất lanh lợi. A-la-đin là tên của cậu ấy.

Vâng, A-la-đin là tên của cậu ấy.

Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nghe và lặp lại

’What are you 'reading?

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.

'What's 'Snow 'White 'like?

She's 'kind.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1. a What are you reading? Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The Fox and the Crow. Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

2. b What's she reading? Cô ấy đang đọc gì thế?

She's reading a funny story.

Cô ay đang đọc một câu truyện vui/ cười.

3. a What's An Tiem like? An Tiêm thế nào?

He's hard-working. Cậu ấy chăm chỉ.

4. b What's Aladdin like? A-lo-đin thế nào?

He's clever. Cậu ấy thông minh.

3. Chúng ta cùng ca hát

What are you reading? Bạn đang đọc gì?

What are you reading? Bạn đang đọc gì?

I'm reading the Aladdin story. Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

What's Aladdin like? A-la-din thế nào?

What's he like? Cậu ấy thế nào?

He's clever and he's kind.

Cậu ấy thông mình và cậu ấy tốt bụng.

What are you reading? Bạn đang đọc gì?

I'm reading the Cinderella story.

Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

What's Cinderella like? Cô bé Lọ Lem thế nào?

What's she like? Cô ấy thế nào?

She's beautiful and she's kind.

Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

4. Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N)

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhạt Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

1. Y Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.

2. N Thám tử Conan là một truyện của Mã-lai-xi-a.

3. Y Nhân vật chính là Jimmy Kudo.

4. N Jimmy Kudo là một người cảnh sát.

5. Y Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.

5. Viết về quyển sách yêu thích của em

I like reading fairy tales in my free time.

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

The main character is An Tiem.

I like him very much because he is clever and hard-working.

Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

Nhớn vật chính là An Tiêm.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

6. Dự án

Phỏng vấn ba bạn học về nhửng quyển sách và nhân vật yêu thích của họ.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể...

- hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.

- viết về quyển sách yêu thích của mình.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
42
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm