Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với những bài giải chi tiết từng phần kèm theo dịch nghĩa sẽ giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Unit 8. What are you reading? trang 32 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới

UNIT 8. WHAT ARE YOU READING? - Bài 8. Bạn đang đọc gì thế?

A. Pronunciation trang 32 SBT Tiếng Anh 5 Unit 8

1. Mark the stress (') on the words. Then say the sentences aloud. Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc to những câu này.

Đáp án

1. ‘What are you ‘reading? I’m ‘reading a ‘fairy ‘tale.

2. ‘What is he ‘reading? He’s ‘reading ‘Cinderella.

3. ‘What is she ‘reading? She’s ‘reading a ‘story.

4. ‘What are they ‘reading? They’re ‘reading ‘funny ‘stories.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn đang đọc gì vậy? Tôi đang đọc một câu chuyện cổ tích.

2. Anh ấy đang đọc gì vậy? Anh ấy đang đọc Cô bé lọ lem.

3. Cô ấy đang đọc gì vậy? Cô ấy đang đọc một câu chuyện.

4. Họ đang đọc gì vậy? Họ đang đọc những câu chuyện hài hước .

2. Look and complete. Then say aloud. Nhìn và hoàn thành. Sau đó đọc to.

Đáp án

1. Aladdin and the Magic Lamp

Bạn đang đọc gì thế? Tớ đang đọc truyện Aladdin và cây đèn thần.

2. reading Cinderella

Cô ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện Lọ Lem.

3. reading The story of Tam and Cam

Cậu ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện Tấm Cám

4. reading funny stories

Họ đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện cười.

B. Vocabulary trang 32 - 33 SBT Tiếng Anh Unit 8

1. Circle the odd one out. Khoanh từ khác loại.

Đáp án

1. c a. sách b. truyện c. chú lùn d. câu chuyện

2. b a. khéo léo b. màu đỏ c. dũng cảm d. tốt bụng

3. d a. Lọ Lem b. Đô-rê-mon c. Aladdin d. Toán

4. a a. có b. đọc c. viết d. nghe

2. Look, read and circle. Nhìn, đọc và khoanh.

Đáp án

1. b

A: Bạn đang đọc gì thế?

B: Tớ đang đọc Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

2. a

A: Nàng Bạch Tuyết là ai?

B: Cô ấy là một công chúa.

3. a

A: Nàng Bạch Tuyết trông như thế nào?

B: Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng.

4. a

A: Các chú lùn trông như thế nào?

B: Họ thấp và chăm chỉ.

C. Sentence patterns trang 33 - 34 SBT Tiếng Anh 5 Unit 8

1. Read and match Đọc và nối câu.

Đáp án

1 - d

Bạn đang đọc gì thế? Tớ đang đọc truyện về Mai An Tiêm.

2 - e

Bạn có thích đọc Truyện Cáo và Quạ không? Không, tớ không thích.

3 - a

Quyển sách yêu thích của bạn là gì? Đó là truyện Tấm Cám.

4 - c

Cô Tấm có tính cách thế nào? Cô ấy tốt bụng.

5 - b

Anh trai bạn đang đọc gì thế? Anh ấy đang đọc Aladdin và cây đèn thần.

2. Read and write the answers. Đọc và viết câu trả lời.

Đáp án

1. d

Quyển sách bạn đang đọc là gì? Truyện Tấm Cám.

2. c

Quyển sách đó nói về điều gì? Nó là về 2 chị em.

3. a

Chị cả thì thế nào? Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng.

4. b

Bạn có thích quyển sách đấy không? Có, tớ thích.

D. Speaking trang 34 SBT Tiếng Anh 5 Unit 8

1. Read and reply. Đọc và trả lời.

1 - What are you reading?

2 - Who is the main character?

3 - What's the main character like?

4 - Do you like this story?

Hướng dẫn dịch

A. Bạn đang đọc gì thế?

B. Ai là nhân vật chính?

C. Nhân vật chính thế nào?

D. Bạn có thích câu chuyện đó không?

2. Ask and answer the questions above. Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.

Gợi ý

1 - What are you reading?

I am reading the Snow White and the Seven Dwarfs

2 - who is the main character?

Snow White is the main character.

3 - What's the main character like?

Snow White is beautiful and gentle.

4 - Do you like this story?

Yes, I do.

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn đang đọc gì?

Tôi đang đọc Bạch tuyết và bảy chú lùn

2 - nhân vật chính là ai?

Bạch Tuyết là nhân vật chính.

3 - Nhân vật chính như thế nào?

Nàng Bạch Tuyết đẹp dịu dàng.

4 - Bạn có thích câu chuyện này không?

Vâng tôi có.

E. Reading trang 34-35 SBT Tiếng Anh 5 Unit 8

1. Read and underline the incorrect words. Then write the correct words. Đọc và gạch chân những từ không đúng. Sau đó viết lại những từ đúng.

Hướng dẫn dịch

Truyện yêu thích của Minh là Thánh Gióng. Truyện kể về một cậu bé tên là Thánh Gióng. Khi cậu bé lên 3 tuổi, cậu vẫn không biết nói. Khi chiến tranh xảy ra, cậu bé đột nhiên nói được. Cậu ấy đã ăn rất nhiều cơm và trở nên to lớn và khỏe mạnh. Cậu ấy đã cưỡi ngựa và dùng tre để chống lại quân địch. Vua đã đặt tên cho cậu ấy là Phù Đổng Thiên Vương.

Đáp án

1. Minh likes reading poems.

Minh thích đọc thơ

stories

truyện

2. The story of Tam and Cam.

Câu chuyện yêu thích của cậu ấy là Tấm Cám.

Thanh Giong

Thánh Gióng.

3. Thanh Giong is the author of the story.

Thánh Gióng là tác giả của câu chuyện.

main character

Nhân vật chính

4. He was very weak.

Thánh Gióng rất yếu đuối.

big and strong

To lớn và khỏe mạnh

5. He rode a tiger.

Anh ấy cưỡi hổ.

horse

Ngựa

2. Read again and write answers. Đọc lại và viết câu trả lời.

Đáp án

1. It’s The Story of Thanh Giong.

Câu chuyện yêu thích của Minh là gì? Là truyện Thánh Gióng.

2. It’s about the little boy Thanh Giong.

Câu chuyện kể về điều gì? Nó kể về 1 cậu bé là Thánh Gióng.

3. He’s big and strong.

Nhân vật chính thì thế nào? Cậu ấy to lớn và khỏe mạnh.

4. He named him Phu Dong Thien Vuong.

Vua đã đặt tên cho cậu ấy là gì? Vua đã đặt cho cậu ấy tên là Phù Đổng Thiên Vương.

F. Writing trang 35 SBT Tiếng Anh 5 Unit 8

1. Put the words in order to make sentences. Sắp xếp lại từ để tạo thành câu.

1. are / you / what / reading

____________________________?

2. a / tale / reading / I'm / fairy

____________________________.

3. like / character / what's / main / the

____________________________?

4. generous / is / he /

____________________________.

5. you / the / like / do / story

____________________________?

Đáp án

1. What are you reading? Bạn đang đọc gì thế?

2. I’m reading a fairy tale. Tớ đang đọc truyện cổ tích.

3. What’s the main character like? Nhận vật chính thế nào?

4. He is generous. Anh ấy hào phóng lắm.

5. Do you like the story? Bạn có thích câu chuyện không?

2. Write about your favourite story. Viết về câu chuyện yêu thích của bạn.

Gợi ý 1

My favourite story is Beauty and the Beast. It's about Belle who met and fell in love with a beast. The main character is Belle. She's beautiful and smart.

Hướng dẫn dịch

Câu chuyện yêu thích của tớ là Người đẹp và Quái thú. Nó kể về Belle đã gặp và yêu một quái thú. Nhân vật chính là Belle. Cô ấy rất xinh đẹp và thông minh.

Gợi ý 2

My favorite story is Snow White and the Seven Dwarfs. It's about a princess and her name is Snow White. The main character is Snow White. She is gentle and kind.

Hướng dẫn dịch

Câu chuyện yêu thích của tôi là Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nó nói về một nàng công chúa và tên của cô ấy là Bạch Tuyết. Nhân vật chính là Bạch Tuyết. Cô ấy dịu dàng và tốt bụng.

Gợi ý 3

My favorite story is the story of Watermelon. The story is about Mai An Tiem. He is hard-working. The first,King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. Some one he found some blach seeds and he grew them. Next, the black seeds gave them watermelon. They're delicious. And then, they exchanged the watermelon for food and drink. Finally, King Hung heart about the story and let An Tiem and his family came back home. I the story very much because I learn many things from the story in my life.

GG dịch

Câu chuyện em thích nhất là câu chuyện Quả dưa hấu. Truyện kể về Mai An Tiêm. Anh ấy làm việc chăm chỉ. Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của ông sống trên một hòn đảo. Một số người anh ấy đã tìm thấy một số hạt trắng và anh ấy đã trồng chúng. Tiếp theo, hạt màu đen đã cho họ dưa hấu. Chúng rất ngon. Và sau đó, họ trao đổi dưa hấu để lấy thức ăn và đồ uống. Cuối cùng, vua Hùng cũng động lòng về câu chuyện và cho phép An Tiêm cùng gia đình trở về nhà. Tôi rất thích câu chuyện vì tôi học được nhiều điều từ câu chuyện trong cuộc sống của mình.

Gợi ý 4

My favorite story is Doraemon. It's a famous comic series of Fujiko Fujio. The main character is Doraemon, a cat from the future and Nobita, Shizuka, Xeko, Chaien. It is interesting story. I really like this story.

Google dịch

Câu chuyện yêu thích của tôi là Doremon. Đó là bộ truyện tranh nổi tiếng của Fujiko Fujio. Nhân vật chính là Đôrêmon, chú mèo đến từ tương lai và Nobita, Shizuka, Xeko, Chaien. Đó là câu chuyện thú vị. Tôi thực sự thích câu chuyện này.

Download tài liệu giải bài tập SBT Unit 8 lớp 5 tại: Giải SBT tiếng Anh Unit 5 lớp 8 What are you reading?. Hướng dẫn giải SBT tiếng Anh unit 8 lớp 5 What are you readng? bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 32 - 35 SBT tiếng Anh lớp 5 chương trình mới tập 1 kèm theo hướng dẫn dịch giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Pronunciation, Vocabulary và Sentence patterns và các kỹ năng Speaking, Reading và Writing liên quan đến chủ đề bài học hiệu quả.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading? đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
145 45.655
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm