Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 5 Where will you be this weekend? nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. party

C. lane

D. road

2. A. island

B. underground

C. train

D. bus

3. A. morning

B. day

C. afternoon

D. evening

Exercise 2: Read and complete

in

on

at

by

1. Where will your family be this weekend? - We’ll be _______ the countryside

2. Where will Tony be this Christmas? - He’ll be ______ the beach

3. Where will you be this Sunday? - I’ll be ______ the sea

4. Where will Linda be this summer? - She’ ll be ________ the mountains

5. Where will Mai and Nam be tomorrow? - They’ll be _______ school

Exercise 3: Choose the best answer

1. The weather is so beautiful today. Let’s _________ for a picnic

A. go

B. goes

C. going

D. went

2. My family will _________ a boat trip around Phu Quoc Island

A. took

B. take

C. taken

D. takes

3. This is Nam and that ______ Mai

A. she

B. are

C. it

D. is

4. My family will go for a picnic to _ _ rrow.

A. tu

B. to

C. fo

D. mo

5. What will we have _______ breakfast?

A. at

B. for

C. on

D. in

6. My mother wanted ________ me to the zoo yesterday

A. to take

B. taking

C. take

D. took

7. Where is Ha Long Bay? - It is _______ the north of Vietnam

A. at

B. in

C. on

D. with

8. Last summer, we __________ the caves in Quang Binh province

A. exploring

B. explores

C. explore

D. explored

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What you (do) this weekend? - I think I (go) for a picnic

_____________________________________________________

2. My family (live) on the second floor of Hanoi Tower

_____________________________________________________

3. Tony (stay) at home yesterday morning? - Yes, he (do)

_____________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

My name is Quan. I live in Hue. There are lovely beaches and green mountains in the city. My family will go to Lang Co Beach this weekend. On Saturday, my younger sister and I will build sandcastles there. My father will swim in the sea. My mother will sunbathe on the beach. The next day, we will take a boat trip. We will return home late on Sunday evening. I hope we will have a good time.

1. When will Quan’s family go to Lang Co Beach?

_____________________________________________________

2. Who will Quan build sandcastles with?

_____________________________________________________

3. What will Quan’s father do in the sea?

_____________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. in/ the/ We’ll/ this/ week./ be/ mountains/

_____________________________________________________

2. you/ do/ What/ Hue Imperial City?/ will/ at

_____________________________________________________

3. buy/ an/ Where/ please?/ can/ I/ umbrella,/

_____________________________________________________

Exercise 7. Complete the sentence with one suitable question word.

1. _____________ will Lisa do tomorrow? - She will go to the cinema.

2. _____________ will go camping? - Next Sunday.

3. _____________ will we meet? - We will meet at the backyard of school.

4. _____________ will you be back with? - I will be back with my brother

5. _____________ will he go to the park? - He will go by taxi.

6. _____________ will travel to Ha noi? - My father.

7. _____________ will Quan go to bed early tonight? - Because he will have a test tomorrow.

8. _____________ will Nam go to Nha Trang next summer vacation? - I will go to Nha Trang by plane.

Exercise 8. Put the words in correct orders.

1. Go/ will/ where/ weekend/ next / you/ ?

………………………………………………………..?

2. water/ in/ the garden/ I/ and/ will/ the/ flowers / trees/ ./

………………………………………………………..

3. what/ will/ teachers' day/ do/ you/ on/?

………………………………………………………..

4. Is/ noisy/ street/ the /.

………………………………………………………..

5. What/ hometown/ like/ is/ your / ?

………………………………………………………..

-The end-

Đáp án bài tập Unit 5 lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. B

Exercise 2: Read and complete

1. Where will your family be this weekend? - We’ll be ___in____ the countryside

2. Where will Tony be this Christmas? - He’ll be __on____ the beach

3. Where will you be this Sunday? - I’ll be ___by___ the sea

4. Where will Linda be this summer? - She’ ll be ____in____ the mountains

5. Where will Mai and Nam be tomorrow? - They’ll be ____at___ school

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. B

3. D

4. D

5. B

6. A

7. B

8. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What will you do this weekend? - I think I will go for a picnic

2. My family lives on the second floor of Hanoi Tower

3. Did Tony stay at home yesterday morning? - Yes, he did

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Quan’s family will go to Lang Co Beach this weekend

2. Quan will build sandcastles with his younger sister

3. Quan’s father will swim in the sea

Google dịch

Tôi tên Quân. Tôi sống ở Huế. Có những bãi biển đẹp và những ngọn núi xanh trong thành phố. Cuối tuần này gia đình mình sẽ đi biển Lăng Cô. Vào thứ bảy, em gái tôi và tôi sẽ xây lâu đài cát ở đó. Cha tôi sẽ bơi ở biển. Mẹ tôi sẽ tắm nắng trên bãi biển. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ đi du ngoạn trên thuyền. Chúng tôi sẽ trở về nhà muộn vào tối Chủ nhật. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. We’ll be in the mountains this week

2. What will you do at Hue Imperial City?

3. Where can I buy an umbrella, please?

Exercise 7. Complete the sentence with one suitable question word.

1. _______Where______ will Lisa do tomorrow? - She will go to the cinema.

2. _____When________ will go camping? - Next Sunday.

3. ______Where_______ will we meet? - We will meet at the backyard of school.

4. ______Who_______ will you be back with? - I will be back with my brother

5. ______How_______ will he go to the park? - He will go by taxi.

6. _______Who______ will travel to Ha noi? - My father.

7. ____Why_________ will Quan go to bed early tonight? - Because he will have a test tomorrow.

8. ______How_______ will Nam go to Nha Trang next summer vacation? - I will go to Nha Trang by plane.

Exercise 8. Put the words in correct orders.

1. Go/ will/ where/ weekend/ next / you/ ?

………Where will you go next weekend…………..?

2. water/ in/ the garden/ I/ and/ will/ the/ flowers / trees/ ./

……………I will water the flowers and trees in the garden.…………..

3. what/ will/ teachers' day/ do/ you/ on/?

…………What will you do on teacher's day?……………..

4. Is/ noisy/ street/ the /.

………The street is noisy.…………..

5. What/ hometown/ like/ is/ your / ?

………What is your hometown like?…………..

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 7, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 10.853
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm