Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?

Bài tập Unit 5 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, bài tập trắc nghiệm Unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend? có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 5 SGK tiếng Anh 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?

Complete each word.

1. TE_D_ BEAR

a. E/ Y

b. D/ A

c. D/ Y

d. B/ Y

2. SPO_TS FES_IVAL

a. S/ T

b. R/ T

c. N/ T

d. C/ T

3. E_PLO_E

a. X/ R

b. P/ X

c. X/ S

d. P/ S

4. _UNBATH_

a. S/ I

b. S/ A

c. S/ E

d. S/ O

5. A_OU_D

a. R/ R

b. N/ N

c. R/ S

d. R/ N

Odd one out.

6. a. Coach

b. Taxi

c. Bay

d. Motorbike

7. a. Holiday

b. Zoo

c. Train station

d. School

8. a. Book

b. Robot

c. Teddy bear

d. Book fair

9. a. Mountain

b. Trip

c. Sea

d. Beach

10. a. Go jogging

b. At home

c. At school

d. By the sea

Choose the correct answer.

11. What _________ you do on the beach next week?

a. Do

b. Will

c. Does

d. Did

12. Will she visit the mountain ________ the island?

a. Or

b. And

c. To

d. With

13. She may_______ the caves when she visit the island.

a. Make

b. Visit

c. Go

d. Explore

14. _______ will you and your family go on your summer holiday?

a. What

b. Where

c. How

d. That

15. My friend and I will __________ this weekend.

a. goes camping

b. Go camp

c. Goes camp

d. Go camping

16. Will you be in _________ on your winter holiday?

a. England

b. English

c. Where

d. Here

17. We would like__________ to America next year.

a. Going

b. Go

c. To go

d. Went

18. _________? – I think I swim in the sea.

a. Where will you go?

b. What will you do there?

c. What did you do there?

d. How will you get there?

19. ________ you have a test tomorrow morning ?

a. Do

b. Did

c. Will

d. Are

20. Will he be free? – _________

a. No, he won’t

b. No, he doesn’t

c. No, he isn’t

d. Yes, he won’t

21. We will _______ our old friend next Saturday.

a. Meet

b. To meet

c. Meeting

d. Met

22. Nga ________ 9 years old on his next birthday.

a. Is

b. Will

c. Will be

d. Are

23. Where will we meet? – __________ the cinema.

a. Front of

b. In front of

c. Next

d. Under

24. _________? – He will be China next week.

a. Where will your father be next week?

b. Where will you be next week?

c. Will your father be there next week?

d. Will you be there next week?

25. I will invite all my classmates ______ my hometown.

a. Come

b. in

c. The

d. To

26. I hope he ________ to the party.

a. Comes

b. To come

c. Will come

d. Came

27. Nana lives _________ 50 Cau Giay street. a. At

b. On

c. In

d. To

28. __________ will go to picnic next Sunday? – My class will.

a. Where

b. What

c. Who

d. When

29. ________ will Nam go to bed early tonight? – Because he will have exam tomorrow.

a. Why

b. When

c. What

d. Where

30. ____________ meet at 7.00 p.m

a. Let’s

b. Let go

c. Let

d. Let’s go

ĐÁP ÁN

1 - c2 - b3 - a4 - c5 - d6 - c7 - a8 - a9 - b10 - a
11 - b12 - a13 - d14 - b15 - d16 - a17 - c18 - b19 - c20 - a
21 - a22 - c23 - b24 - a25 - d26 - c27 - a28 - c29 - a30 - a

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
21 5.812
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm