Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 15 tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 hiệu quả.

Complete the word. (Hoàn thành các từ sau).

1. D_C_OR

2. _E_TI_T

3. _AR_ER

4.SI_G_R

5. W_I_ER

6. _OR_E_

7. _IL_T

8. NU_S_

Complete the sentence with words given. (Hoàn thành câu bằng những từ cho sẵn).

gym; popular; engineer; working; become;

1.Why do you want to be an (1)...................?

2. Jimmy is practising in the (2) ..................

3. I study hard to (3).................... a doctor.

4. This comic book is very (4) .......................among children.

5. My brother and sister like (5) ...................... in the countryside.

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

1. What would she like to be in the future?a. Because I want to teach children.
2. What does your father do?b. They work on a farm.
3. Why would you like to be a teacher?c. I am reading science
4. What are you reading?d. She would like to be a doctor.
5. Where do the farmers work?e. He's an architect.

Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu hoàn chỉnh). 1. like/a/ Mary/ would/ scientist./ to/ be/ ..............................................................................
2. of/ height./ would/ to/ be/ I/ scared/ a/ like/ pilot/ but/ I’m/ ................................................................................

Đáp án

Complete the word. (Hoàn thành các từ sau).

1 - Doctor;

2 - Dentist;

3 - Farmer;

4 - Singer;

5 - Writer;

6 - Worker;

7 - Pilot;

8 - Nurse;

Complete the sentence with words given. (Hoàn thành câu bằng những từ cho sẵn).

1 - engineer; 2 - gym; 3 - become; 4 - popular; 5 - working

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 5.144
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm