Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? có đáp án

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 15 What would you like to be in the future? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 unit 15 What would you like to be in the future? có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 15 tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 hiệu quả.

Complete the word. (Hoàn thành các từ sau).

1. D_C_OR

2. _E_TI_T

3. _AR_ER

4.SI_G_R

5. W_I_ER

6. _OR_E_

7. _IL_T

8. NU_S_

Complete the sentence with words given. (Hoàn thành câu bằng những từ cho sẵn).

gym; popular; engineer; working; become;

1.Why do you want to be an (1)...................?

2. Jimmy is practising in the (2) ..................

3. I study hard to (3).................... a doctor.

4. This comic book is very (4) .......................among children.

5. My brother and sister like (5) ...................... in the countryside.

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

1. What would she like to be in the future?a. Because I want to teach children.
2. What does your father do?b. They work on a farm.
3. Why would you like to be a teacher?c. I am reading science
4. What are you reading?d. She would like to be a doctor.
5. Where do the farmers work?e. He's an architect.

Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu hoàn chỉnh).

1. like/a/ Mary/ would/ scientist./ to/ be/

..............................................................................

2. of/ height./ would/ to/ be/ I/ scared/ a/ like/ pilot/ but/ I’m/

................................................................................

3. is/ Tony/ watering/ garden./ flowers/ in/ the/

……………………………………………………………………..

4. and Mai/ hospital./ like/ in/ Phong/ a/ working/

…………………………………………………………………….

5. a/ hard/ to/ doctor./ studies/ Mary/ become/

……………………………………………………………………..

Đáp án

Complete the word. (Hoàn thành các từ sau).

1 - Doctor;

2 - Dentist;

3 - Farmer;

4 - Singer;

5 - Writer;

6 - Worker;

7 - Pilot;

8 - Nurse;

Complete the sentence with words given. (Hoàn thành câu bằng những từ cho sẵn).

1 - engineer; 2 - gym; 3 - become; 4 - popular; 5 - working

Mark the sentence in column A with an appropriate response in column B. ( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B).

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Put the words in the correct order. ( Sắp xếp các từ sau để được câu hoàn chỉnh).

1. like/ a/ Mary/ would/ scientist./ to/ be/

.............Mary would like to be a scientist..............

2. of/ height./ would/ to/ be/ I/ scared/ a/ like/ pilot/ but/ I’m/

...........I would like to be a pilot but I’m scared of height...............

3. is/ Tony/ watering/ garden./ flowers/ in/ the/

………Tony is watering flowers in the garden.…………..

4. and Mai/ hospital./ like/ in/ Phong/ a/ working/

………Phong and Mai like working in a hospital.………….

5. a/ hard/ to/ doctor./ studies/ Mary/ become/

………Mary studies hard to become a doctor……………..

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 15 có What would you like to be in the future? đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 7.675
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm