Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future - Lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future - Lesson 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 5 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 5: Review 2

I. Objectives:

By the end of this unit pupils can

  • Say questions and answers with the correct intornation.
  • Develop Ss speaking and listening skills.
  • Ss look after, solve problems and study themselves.
  • Studious and obedient students and love their hometown, family and friends.

II. Languages focus:

Phonetic: What would you like to be in the future? I’d like to be a nurse.

III. Teaching aids:

  • Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  • Students’: books, notebooks, workbooks.

IV. Teaching processes:

1. Class organization:

Greeting. Checking for the students' attendance.

2. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Warm up: play Bingo game

1. Look, listen and repeat.

- Introduce the sentences with falling intornation.

- Guide Ss produce the sound of the sentences.

- Check and corect.

2. Listen and the sentences intonation ( ).

- Give tasks.

- Play the recording.

- Check and correct.

1.a 2.a 3. b 4.b

3. Let’s chant

- Introduce the Chant:

What would you like to be in the future?

-Teacher reinforce their pronunciation

4. Consolidation

5. Homework

-The class play Bingo game, using words: pilot, writer, architect, patient, astronaut,... Then get to make the sentences with the phrases in game.

- Look at the questions and answwers with falling intornation.

- Listen follow in their book.

- Ss learn to produce the sound of the sentences: What would you like to be in the future?

I’d like to be a nurse.

- Listen the CD and repeat the words & sentences in chorus (do choral)

- Read in groups/ in pairs.

- Give out and check.

- Read the sentences in silence before listening the recording to do the task.

- Pupils listen the recording 2 times and circle a or b to complete sentences.

- Compare the answers each other before checking as a class.

- 3- 4 pupils give the keys. The rest of the class observe and give comments.

- Ps listen to the tape & read the chant line by line.

- Ps practise chanting: one chants the questions and the other chants the answers.

- Ps practise chanting and doing actions.

- 2 groups to say the chant and do actions. The rest of the class claps along to the rhythm.

Summary the lesson

- Ss to do exercises in C, D (WB).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tiếng anh 5

Xem thêm