Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Tiếng Việt.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 - Tập 1

Tuần

Tên bài

Tiết

trang

Làm quen

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập

1- 2

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe

3 - 4

Làm quen với cacc nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh

5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm

11 - 12

1

Bài 1: A a

13 - 14

Bài 2: B b

15 - 16

Bài 3: B b /

17 - 18

Bài 4: E e Ê ê

19 - 20

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện

21 - 22

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

23 - 24

2

Bài 6: O o ?

25 - 26

Bài 7: Ô ô

27 - 28

Bài 8: D d Đ d

29 - 30

Bài 9: Ơ ơ

31 - 32

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện

33 - 34

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

35 - 36

3

Bài 11: I I K k

37 - 38

Bài 12: H h L l

39 - 40

Bài 13: U u Ư ư

41 - 42

Bài 14: Ch ch Kh kh

43 - 44

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện

45 - 46

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

47 - 48

4

Bài 16: M m N n

49 - 50

Bài 17: G g Gi gi

51 - 52

Bài 18: Gh gh Nh nh

53 - 54

Bài 19: Ng ng Ngh ngh

55 - 56

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện

57- 58

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

59 - 60

5

Bài 21: R r S s

61 - 62

Bài 22: T t Tr tr

63 - 64

Bài 23: Th th ia

65 - 66

Bài 24: ua ưa

67 - 68

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện

69 - 70

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

71 - 72

6

Bài 26: Ph ph Qu qu

73 - 74

Bài 27: V v X x

75 - 76

Bài 28: Y y

77 -78

Bài 29: Luyện tập chính tả

79 - 80

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện

81 - 82

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

83 - 84

7

Bài 31: an ăn ân

85 - 86

Bài 32: on ôn ơn

87 - 88

Bài 33: en ên in un

89 - 90

Bài 34: am ăm âm

91 - 92

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện

93 - 94

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

95 - 96

8

Bài 36: om ôm ơm

97 - 98

Bài 37: em êm im um

99 - 100

Bài 38: ai ay ây

101 - 102

Bài 39: oi ôi ơi

103 - 104

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện

105 - 106

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

107 - 108

9

Bài 41: ui ưi

109 - 110

Bài 42: ao eo

111 - 112

Bài 43: au âu êu

113 - 114

Bài 44: iu ưu

115 - 116

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện

117 -118

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

119 -120

10

Bài 46: ac ăc âc

121 - 122

Bài 47: oc ôc uc ưc

123 -124

Bài 48: at ăt ât

125 - 126

Bài 49: ot ôt ơt

127 - 128

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện

129 - 130

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

131 - 132

11

Bài 51: et êt it

133 - 134

Bài 52: ut ưt

135 - 136

Bài 53: ap ăp âp

137 - 138

Bài 54: op ôp ơp

139 - 140

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện

141 - 142

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

143 - 144

12

Bài 56: ep êp ip up

145 - 146

Bài 57: anh ênh inh

147 - 148

Bài 58: ach êch ich

149 - 150

Bài 59: ang ăng âng

151 - 152

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện

153 - 154

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

155 - 156

13

Bài 61: ong ông ung ưng

157 - 158

Bài 62: iêc iên iêp

159 - 160

Bài 63: iêng iêm iêp

161 - 162

Bài 64: iêt iêu yêu

163 -164

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện

165 - 166

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

167 - 168

14

Bài 66: uôt uôm

169 - 170

Bài 67: uôc uôt

171 - 172

Bài 68: uôn uông

173 - 174

Bài 69: ươi ươu

175 - 176

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện

177 - 178

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

179 - 180

15

Bài 71: ươc ươt

181 - 182

Bài 72: ươm ươp

183 - 184

Bài 73: ươn ương

185 - 186

Bài 74: oa oe

187 - 188

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện

189 - 190

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

191 -192

16

Bài 76: oan oăn oat oăt

193 - 194

Bài 77: oai uê uy

195 -196

Bài 78: uân uât

197 - 198

Bài 79: uyên uyêt

199 - 200

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện

201- 202

Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều

203-204

17

Bài 81: Ôn tập

205 - 206

Bài 82: Ôn tập

207-208

Bài 83: Ôn tập

209 -210

Đánh giá cuối kì

211-212

213-214

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ)

215 - 216

2. Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 - Tập 2

Tuần

Tên bài/ Chủ đề

Tiết

TÔI VÀ CÁC BẠN

19

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1

217 – 218

219 – 220

Bài 2: Đôi tai xấu xí

221 – 222

223 - 224

Bài 3: Bạn của gió

225 - 226

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

227 - 228

20

Bài 4: Giải thưởng tình bạn

229 – 230

231 – 232

Bài 5: Sinh nhật của voi con

233 – 234

235 - 236

Ôn tập

237 - 238

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

239 - 240

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

21

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay

241 – 242

243 - 244

Bài 2: Làm Ânh

245 - 246

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi

247 – 248

249 - 250

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

251 - 252

22

Bài 4: Quạt cho bà ngủ

253 - 254

Bài 5: Bữa cơm gia đình

255- 256

257 - 258

Bài 6: Ngôi nhà

259 - 260

Ôn tập

261 - 262

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

263 - 264

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

23

Bài 1: Tôi đi học

265- 266

267 - 268

Bài 2: Đi học

269 -270

Bài 3: Hoa yêu thương

271 – 272

273 - 274

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

275 - 276

24

Bài 4: Cây bàng và lớp học

277 – 278

Bài 5: Bác trống trường

279 – 280

281 - 282

Bài 6: Giờ ra chơi

283 - 284

Ôn tập

285 - 286

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

287 – 288

ĐIỀU EM CẦN BIẾT

25

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn

289 – 290

291 - 292

Bài 2: Lời chào

293 – 294

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà

295 – 296

297 - 298

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

299 – 300

26

Bài 4: Nếu không may bị lạc

301 – 302

303 – 304

Bài 5: Đèn giao thông

305 – 306

307 - 308

Ôn tập

309 - 310

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

311 – 312

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

27

Bài 1: Kiến và chim bồ câu

313 – 314

315 - 316

Bài 2: Câu chuyện của rễ

317 – 318

Bài 3: Câu hỏi của sói

319 – 320

321 – 322

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

323 - 324

28

Bài 4: Chú bé chăn cừu

325 – 326

327 - 328

Bài 5: Tiếng vọng của núi

329 – 330

331 - 332

Ôn tập

333 - 334

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

335 – 336

THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

29

Bài 1: Loài chim của biển cả

337 – 338

339 - 340

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng

341 – 342

Bài 3: Chúa tể rừng xanh

343 – 344

345 – 346

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

347 - 348

30

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh

349 – 350

351 - 352

Bài 5: Cây liễu dẻo dai

353 – 354

355- 356

Ôn tập

357 – 358

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

359 - 360

THẾ GIỚI TRONG MẮT EM

31

Bài 1: Tia nắng đi đâu?

361 - 362

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng

363 - 364

Bài 3: Ngày mới bắt đầu

365 – 366

367 - 368

Bài 4: Hỏi mẹ

369 - 370

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

371 – 372

3

Bài 5: Những cánh cò

373 – 374

375 - 376

Bài 6: Buổi trưa hè

377 – 378

Bài 7: Hoa phượng

379 - 380

Ôn tập

381 – 382

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

383 – 384

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

33

Bài 1: Cậu bé thông minh

385 – 386

387 – 388

Bài 2: Lính cứu hỏa

389- 390

391- 392

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì?

393 – 394

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

395 - 396

34

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa

397 - 398

Bài 5: Nhớ ơn

399 – 400

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam

401 – 402

403 - 404

Ôn tập

405 - 406

Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.

407 - 408

35

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

Bài 1

409 - 410

Bài 2

411- 412

Bài 3

413 - 414

Ôn tập; Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng

415 - 416

Kiểm tra

417 - 418

Kiểm tra

419 - 420

Chương trình dạy học lớp 1 mang đến các nội dung giúp cho trẻ làm quen và giới thiệu vần, phân tích và đọc vần, cách viết vần, bài đọc để các con luyện tập và những trò chơi thú vị để ôn lại bài. Chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 được thiết kế với 420 tiết trong năm học. Ở chương trình lớp 1 trước đây, số tiết môn Tiếng Việt cho năm đầu tiên tới trường của các em là 350 tiết. Tuy thời lượng dạy học được điều chỉnh tăng lên nhưng với những hình ảnh đẹp trong bài cùng với phương pháp dạy học mới sẽ giúp các em có những hứng thú khi học bài hơn.

Ngoài Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 9.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Kết nối tri thức với cuộc sống Xem thêm