Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time - Lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time - Lesson 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 5 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story - Lesson 1

I. Objectives:

By the end of this unit pupils can

  • Say questions and answers with the correct intornation.
  • Develop Ss speaking and listening skills.
  • Ss look after, solve problems and study themselves.
  • Studious and obedient students and love their hometown, family and friends.

II. Languages focus:

Phonetic:

What do you do in your free time?

– I surf the internet.

What do they do in their free time?

– They go camping.

III. Teaching aids:

  • Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
  • Students’: books, notebooks, workbooks.

IV. Teaching processes:

1. Class organization:

Greeting. Checking for the students' attendance.

2. New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Warm up: Sing a song

1. Look, listen and repeat.

- Introduce the sentences with falling intornation.

- Guide Ss produce the sound of the sentences.

- Check and corect.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences..

- Give tasks.

- Play the recording.

- Check and correct.

1.a 2.a 3. b 4.b

3. Let’s chant

- Introduce the Chant :

Why should he do that?

-Teacher reinforce their pronunciation

4. Consolidation

5. Homework

- The class sing What do you do in your free time?

- Look at the questions and answwers with falling intornation.

- Listen follow in their book.

- Ss learn to produce the sound of the sentences: What do you do in your free time?

– I surf the internet.

What do they do in their free time?

They go camping.

- Listen the CD and repeat the words & sentences in chorus (do choral)

- Read in groups/ in pairs.

- Give out and check.

- Read the sentences in silence before listening the recording to do the task.

- Pupils listen the recording 2 times and circle a or b to complete sentences.

- Compare the answers each other before checking as a class.

- 3- 4 pupils give the keys. The rest of the class observe and give comments.

- Ps listen to the tape & read the chant line by line.

- Ps practise chanting: one chants the questions and the other chants the answers.

- Ps practise chanting and doing actions.

- 2 groups to say the chant and do actions. The rest of the class claps along to the rhythm.

Summary the lesson

- Ss to do exercises in C, D (WB) .

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 5

    Xem thêm