Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future?

Bài tập Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future? có đáp án

Đề ôn tập Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 15 What would you like to be in the future? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới thường gặp khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng tiếng Anh 5 hiệu quả cũng như ôn luyện Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 lớp 5 trọng tâm.

I. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

why/ future/ fields/ farmer/ look after/ work

1. A: What would he like to be in the _____1_____ ?

B: He’d like to be a _____2_____ .

2. A: Where would he like to ______3____ ?

B: He’d like to work in the _____4_____ .

3. A: _____5_____ would he like to be a farmer?

B: Because he’d like to ______6____ farm animals.

II. Complete the sentences with the words in box. Use the correct forms of the words. (Hoàn thành câu với các từ cho sẵn. Sử dụng dạng đúng của từ.)

Doctor / Teacher / Pilot/ Worker/ Architect/ Farmer

1. ____________ teach pupils at schools.

2. ____________ look after patients in hospitals.

3. ____________ design houses and buildings.

4. ____________ work in the fields.

5. ____________ work in factories.

6. ____________ fly planes.

III. Read and match. (Đọc và nối)

1. What would you like to be when you grow up? A. Because I’d like to write stories for
children.
2. Why would you like to be a writer? B. He’d like to play table tennis.
3. Where would Mai like to work? C. I’d like to be a writer.
4. What would Phong like to do in his free
time?
D. She’d like to work in a hospital.

IV. Read and complete the table. (Đọc và hoàn thành bảng)

A. Hello. My name’s Tony. I’d like to be a pilot in the future. I’d like to fly planes and visit other countries. It’s very exciting. I hope my dream will come true one day!
B. Hi. My name’s Lien. I’d like to be a nurse when I grow up. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It’s hard work but very exciting.

Name Job in the future They’d like to ....
Tony (1) ____________________ Fly planes, visit other countries
Lien (2) ____________________ Look after patients, work with other people

V. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

1. like / would / future / the / you / to / what / be / in ?

=> ____________________________________________ ?

2. would / where / like / you / work / to ?

=> ____________________________________________ ?

3. a / to / would / why / like / nurse / be / you ?

=> ____________________________________________ ?

4. you / be / like / a / would / footballer / to ?

=> ____________________________________________ ?

5. with / like / you / would / work / who / to ?

=> ____________________________________________ ?

VI. Read and number the sentence to make a complete conversation. 

  a. I would like to be a writer in the future.
  b. Because I like writing stories for children.
  c. Do you think a writer is an interesting job
0 d. Hello Jennie. What would you like to be in the future?
  e. Why would you like to be a writer?
  f. Yes, of course.

VII. Read and complete the sentences.

sky ; pilot ; visit ; Why ; What ; job ; fly ; 

A: 1. _________ would you like to be in the future?

B: I'd like to be 2. __________

A: 3. _______ would you like to have that 4. ______________?

B: Because I would like to 5. _________ a plane and 6. _________ many countries.

A: Where would you like to work?

B: In the 7. _________.

Đáp án

I. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

1 - future; 2 - farmer; 3 - work; 4 - fields; 5 - Why; 6 - look after

II. Complete the sentences with the words in box. Use the correct forms of the words. (Hoàn thành câu với các từ cho sẵn. Sử dụng dạng đúng của từ.)

1 - Teacher; 2 - Doctor; 3 - Architect; 4 - Farmer; 5 - Worker; 6 - Pilot

III. Read and match. (Đọc và nối)

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B

IV. Read and complete the table. (Đọc và hoàn thành bảng)

1 - Pilot; 2 - Nurse

V. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

1 - What would you like to be in the future.

2 - Where would you like to eat?

3 - Why would you like to be a nurse?

4 - Would you like to be a footballer?

5 - Who would you like to work with?

VI. Read and number the sentence to make a complete conversation.

1 a. I would like to be a writer in the future.
3 b. Because I like writing stories for children.
4 c. Do you think a writer is an interesting job
0 d. Hello Jennie. What would you like to be in the future?
2 e. Why would you like to be a writer?
5 f. Yes, of course.

VII. Read and complete the sentences.

sky ; pilot ; visit ; Why ; What ; job ; fly ;

A: 1. ______What___ would you like to be in the future?

B: I'd like to be 2. _____pilot_____

A: 3. ___Why____ would you like to have that 4. ________job______?

B: Because I would like to 5. ______fly___ a plane and 6. _____visit____ many countries.

A: Where would you like to work?

B: In the 7. ____sky_____.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh 5 Unit 15 What would you like to be in the future? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
10 4.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm