Bài tập tiếng Anh Unit 15 lớp 5 What would you like to be in the future?

Tiếng Anh 5 Unit 15: What happened in the story?

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 15 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Read and choose the correct answer.

1. ______ would you like to be in the future?

A. Which

B. Who

C. What

2. I’d ________ to be a teacher.

A. like

B. likes

C. liked

3. Maria wants to be a teacher _______ she’d like to _______ children.

A. why / teach

B. because / teach

C. and / teaches

4. _______ would he like to work? – He’d like to work in a school.

A. When

B. Who

C. Where

5. Rosie would like to be a nurse because she wants to ________ patients.

A. do

B. look after

C. grow

6. ______ would you like to be an architect? – Because I’d like to ______ buildings.

A. Why / design

B. Who / designs

C. What / designed

II. Read and choose the correct answer.

My name is Minh. I'd like to be a pilot in the future just like my uncle. I'd like to fly planes and visit other countries. It's difficult to become a pilot so I study hard at school. Science, math and English are my favorite subjects. I also do exercise every day to be tall and strong. Pilots are strong and tall. I hope my dream will come true one day.

1. Minh would like to be a footballer.

A. True

B. False

2. He'd like to fly planes and visit other countries.

A. True

B. False

3. It’s easy to become a pilot.

A. True

B. False

4. Minh studies hard at school.

A. True

B. False

5. He doesn’t do exercise every day.

A. True

B. False

III. Find the mistake and write the correct sentence.

1. What do you like to be in the future?

=> ______________________________________________________

2. Why would you to be a teacher?

=> _______________________________________________________

3. I’d like to be a astronaut.

=> _______________________________________________________

4. Because I like travelling on space.

=> _______________________________________________________

5. Because he like teaching young children.

=> _________________________________________________________________

IV. Order the words. There is one example.

Example: a / doctor / like / to / he / future / in / would / the / be

=> He would like to be a doctor in the future.

1. you / do / to / you / what / like / would / grow / up / when / ?

=> ___________________________________________________

2. you / to / where / work / would / like / ?

=> ___________________________________________________

3. is / your / dream / job / Susan / , / what / ?

=> ___________________________________________________

4. old / look / she / people / to / would / like / after / .

=> ___________________________________________________

5. job / math / teaching / dream / is / my / .

=> __________________________________________________

Đáp án

I. Read and choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B; 6 - A

II. Read and choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B

III. Find the mistake and write the correct sentence.

1 - What would you like to be in the future?

2 - Why do you want to be a teacher?

3 - I'd like to be an astronaut.

4 - Because I like travelling in space.

5 - Because he likes teaching young children

IV. Order the words. There is one example.

1 - What would you like to do when you grow up?

2 - Where would you like to work?

3 - What is your dream job, Susan?

4 - She would like to look after old people.

5 - My dream job is teaching Math.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 15 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 6.398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm