Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bài tập chọn từ có cách phát âm khác

Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về ngữ âm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the following sentences

1. Where is Doraemon from? (come)

________________________________________

2. What is your favorite book? (like)

________________________________________

3. The story of Mai An Tiem is not my favorite story. (do not like)

________________________________________

4. I have English on Tuesday and Thursday. (twice)

________________________________________

5. What is your favorite subject? (do)

________________________________________

6. Where is he from? (come)

Where __________________________________

7. It is a beautiful country. (beautiful)

This country _____________________________

8. Where do your grandparents come from? (are)

Where __________________________________

9. Vietnam has Red River. (in)

Red River _______________________________

10. England has Big Ben. (in)

Big Ben ________________________________

11. My school has seven classrooms. (seven)

There __________________________________

12. The schoolbag is big. (big)

It’s ___________________________________

13. Art is his favorite subject at school. (like)

He ___________________________________

14. They like Geography. (favorite)

Geography ____________________________

15. His school has a big schoolyard. (in)

There ________________________________

16. Sara is 162 centimeters. Daisy is 140 centimeters. (tall)

Sara _________________________________

17. This red ruler is 30 centimeters. That blue ruler is 20 centimeters. (shorter)

That blue ruler _________________________

18. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ______________________________

19. My mother is forty. Her sister is thirty - six. (than)

The bear ______________________________

20. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister ___________________________

-The end-

Đáp án viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Rewrite the following sentences

1. Where does Doraemon come from?

2. What book do you like?

3. I don’t like The story of Mai An Tiem

4. I have English twice a week

5. What subject do you like?

6. Where does he come from?

7. This country is beautiful

8. Where are your parents from?

9. Red River is in Vietnam

10. Big Ben is in England.

11. There are seven classrooms in my school

12. It is a big schoolbag

13. He likes Art at school

14. Geography is his favorite subject

15. There is a big school yard in his school

16. Sara is taller than Daisy

17. That blue ruler is shorter than this red ruler

18. The bear is bigger than the tiger

19. My mother’s sister is younger than red

20. Ann’s sister is fatter than her

Trên đây là toàn bộ nội dung của Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Bài tập về much, many và a lot of nâng cao, Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm