Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bài tập chọn từ có cách phát âm khác

Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về ngữ âm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the following sentences

Exercise 1

1. Where is Doraemon from? (come)

________________________________________

2. What is your favorite book? (like)

________________________________________

3. The story of Mai An Tiem is not my favorite story. (do not like)

________________________________________

4. I have English on Tuesday and Thursday. (twice)

________________________________________

5. What is your favorite subject? (do)

________________________________________

6. Where is he from? (come)

Where __________________________________

7. It is a beautiful country. (beautiful)

This country _____________________________

8. Where do your grandparents come from? (are)

Where __________________________________

9. Vietnam has Red River. (in)

Red River _______________________________

10. England has Big Ben. (in)

Big Ben ________________________________

11. My school has seven classrooms. (seven)

There __________________________________

12. The schoolbag is big. (big)

It’s ___________________________________

13. Art is his favorite subject at school. (like)

He ___________________________________

14. They like Geography. (favorite)

Geography ____________________________

15. His school has a big schoolyard. (in)

There ________________________________

16. Sara is 162 centimeters. Daisy is 140 centimeters. (tall)

Sara _________________________________

17. This red ruler is 30 centimeters. That blue ruler is 20 centimeters. (shorter)

That blue ruler _________________________

18. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ______________________________

19. My mother is forty. Her sister is thirty - six. (than)

The bear ______________________________

20. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister ___________________________

21. Tom is very slow. He is late for school.

Tom is so …...................................................................………

22. The man speaks loudly. He wants every one to hear him clearly.

The man speaks loudly so that …….........................................

23. This exercise is easier than that one.

That exercise is not ………............................................……..

24. We wrote this letter for two hours.

It took …………..............................................................…….

25. I spend a day painting this house.

It takes………...............................................................………

26. Dogs are difficult to train.

It’s…………………..............................................................…

27. They think that learning English are not easy.

They think that it ………………….........................................….

28. The weather is too cold for us to go out.

The weather is so …………......................................................

29. The weather is too cold for us to go out.

The weather isn’t…………………...........................................

30. The film isn’t interesting for us to see.

The film is too…………………...............................................

Xem đáp án

1. Where does Doraemon come from?

2. What book do you like?

3. I don’t like The story of Mai An Tiem

4. I have English twice a week

5. What subject do you like?

6. Where does he come from?

7. This country is beautiful

8. Where are your parents from?

9. Red River is in Vietnam

10. Big Ben is in England.

11. There are seven classrooms in my school

12. It is a big schoolbag

13. He likes Art at school

14. Geography is his favorite subject

15. There is a big school yard in his school

16. Sara is taller than Daisy

17. That blue ruler is shorter than this red ruler

18. The bear is bigger than the tiger

19. My mother’s sister is younger than red

20. Ann’s sister is fatter than her

21. Tom is so slow that he is late for school

22. The man speak loudly so that he wants everyone to hear him clearly

23. That exercise is not easier than this exercise

24. It took two hours to write this letter

25. It takes a day to paint this house

26. It’s diffcult to train dogs

27. They think it is not easy to learn English

28. The wearher is so cold that we can’t go out

29. The weather isn’t warm for us to go out

30. The film is too boring for us to see

Exercise 2

1. Nobody in my class is more intelligent than Mai. (most)

….………………………………………………………………

2. He is a good cook. (cooks)

….………………………………………………………………

3. Why don’t we have a cup of coffee after class? (Let’s)

….………………………………………………………………

4. It’s warm enough for children to walk outside. (so)

….………………………………………………………………

5. Does your school have over six hundred students? (there)

….………………………………………………………………

Xem đáp án

1. Mai is the most intelligent (student/ person) in my class.

2. He cooks well.

3. Let’s have a cup of coffee after class.

4. It’s so warm that children can walk outside.

5. Are there over six hundred students in your school?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Viết lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
5 6.485
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm