Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bài tập chọn từ có cách phát âm khác

Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về ngữ âm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Find the mistake in each mistake

1. We should(A) drink lots (B) of coke (C) and eat sweets (D).

2. You have(A) a fever. Don’t go (B) out. Let’s stays (C) in bed and take (D) some medicine.

3. My(A) brother can’t (B) go to schuul (C) today because he has (D) a fever.

4. My (A) mother has (B) a problem with her teeths (C). She must (D) go to the doctor.

5. Trang often go(A) camping with (B) her family (C) once a month (D).

6. We(A) often go (B) to school (C) in (D) bus.

7. Phong likes(A) drawing pictures (B) and play (C) chess (D).

8. Her sister goes(A) to the zoo (B) with her (C) classmates yesterday (D).

9. How oftens(A) do you read (B) folk tales? - Once (C) a week (D).

10. My brother (A) bought a very (B) interesting books (C) last week (D).

11. There(A) are thirty pupils (B) in my (C) class. Them (D) are hard-working pupils.

12. Can(A) you go (B) to (C) the store for I (D)?

13. I’d like(A) a sandwich (B) and a glass (C) lemon juice (D), please.

14. How many(A) is that (B) pack of (C) milk (D)?

15. How many(A) oranges (B) would (C) he (D) want?

16. Which(A) time (B) do you get (C) up (D)?

17. It is(A) very (B) noise (C) here (D).

18. There(A) aren’t any (B) store (C) here (D).

19. This (A) is my book. These (B) are the teacher (C) (D)

20. That (A) is Sally’s (B) It’s (C) name’s (D) Muffìn.

21. He lives (A) in (B) an (C) apartment near to (D) the lake.

23. There are (A) a bed, a table, a computer (B), and (C) a bookshelf in (D) my bedroom.

24. There are(A) a (B) well (C) in my grandparents’ (D) garden

25. I will come(A) and stay with (B) you and (C) your family on March.(D)

26. In summer(A), Peter usually plays (B) the tennis (C) every day.(D)

27. Music(A) is clear (B) different from (C) language. (D)

28. People can(A) use music (B) for express (C) their emotions.(D)

-The end-

Đáp án tìm lỗi sai Tiếng Anh

Find the mistake in each mistake

1. A (should => shouldn’t)

2. C (stays => stay)

3. C (schuul => school)

4. C (teeths => tooth)

5. A (go => goes)

6. D (in => by)

7. C (play => playing)

8. A (goes => went)

9. A (oftens => often)

10. C (books => book)

11. D (Them => They)

12. D (I => me)

13. C (a glass => a glass of)

14. A (many => much)

15. C (would => does)

16. A (Which => What)

17. C (noise => noisy)

18. C (store => stores)

19. C (teacher => teacher’)

20. C (It’s => Its)

21. D (near to => next to)

22. A (are => is)

23. A (are => is)

24. D (on Marrch => in March)

25. C (the tennis => tennis)

26. B (is clear => clearly)

27. B (for express => to express)

Trên đây là toàn bộ nội dung của Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Bài tập There is - There are nâng cao, Bài tập về much, many và a lot of nâng cao, Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

Đánh giá bài viết
5 5.423
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm