Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi vào lớp 6

Kiến thức ôn thi tiếng Anh vào lớp 6

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2022 - 2023, Tổng hợp kiến thức tiếng Anh thi vào lớp 6 bao gồm nhiều cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong đề thi tiếng Anh lên lớp 6 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 5 lên 6 hiệu quả. 

Tham khảo thêm: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023

1. Phát âm s/es:

- /iz/: /s/, /z/, sh /∫/, ge /dʒ/, ch /t∫/ 

-/s/: k, f, t, p, th 

-/z/: còn lại (các nguyên âm và các âm hữu thanh khác: /ei/,/ai/,/m/,/n/,/v/,…)

2. Câu điều kiện loại 1: giả thiết có thể xảy ra trong tương lai

If + S + V(s/es)…. , S + will/ can/ may + VinF….

Eg. If we know English, we can go to any countries we like.

3. Cấu trúc câu bị động ở hiện tại

S + is/am/are + Vp2…

Eg. Breakfast is prepared by my mom every day.

4. Lượng từ “ nhiều”:

- Many + Ns

- Much + N không đếm được

- A lot of + Ns/ N không đếm được

- Lots of + Ns/ N không đếm được

5. spread st to…: lan tỏa cái gì đó đi đâu….

6. Had better Diễn tả lời khuyên tốt hơn hết bạn nên/ không nên làm gì đó

You’d better + VinF…: tốt hơn hết bạn nên làm gì đó…

You’d better + not + VinF…: tốt hơn hết bạn không nên làm gì đó

Eg. You’d better go to sleep early.

You’d better not stay up too late.

* ‘d better = had better.

7. When + did + S + start + Ving…?

= How long + have/ has + S + Vp2…?

Eg. When did Mrs. Mai start working in this factory?

→ How long has Mrs. Mai worked in this factory?

8. Cấu trúc hỏi cân nặng

How heavy + be + S?

=> What is the weight of N?

prevent sb from doing st: ngăn không cho ai làm gì đấy

The heavy rain prevented me from going to school yesterday.

9. Cách đặt câu hỏi ở hiện tại đơn với “V”

Wh__ + do/does + S + VinF…?

Eg. How much does this mobile phone cost?

Lưu ý: Tài liệu tiếng Anh do VnDoc.com copy từ nguồn cô Tô Thủy với mong muốn mang đến cho các em học sinh kho tài liệu tiếng Anh ôn thi 5 lên 6 đầy đủ nhất. 

Trên đây là Kiến thức tiếng Anh ôn thi 5 lên 6 đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết
3 1.326
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm