Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THCS NGOI NG - ĐẠI HC NGỌAI NG
Part 1. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines.
Đây Dạng bài Tìm từ vựng tiếng Anh định nghĩa tiếng Anh phù hợp. Loạt từ vựng
tiếng Anh dưới đây thuộc chủ đề Family Members: Thành viên trong gia đình giúp các
em học sinh kiểm tra vốn t vựng của bản thân theo chủ đề nhất định hiệu quả.
Brother; Father; daughter; aunt; husband, grandmother;
Divorced; son, nephew; sister; cousin; wife
1. A male sibling
2. No longer married
3. A male parent
4. A male child
5. A female child
6. A son of your sister or brother, or a son of the sister or brother of your husband or wife
Part 2. Choose the best correct answer to complete the sentence.
Dạng bài Chọn đáp án đúng hoàn thành câu môt trong những dạng i tập tiếng Anh
thường gặp trong các đề kiểm tra tiếng Anh bản. Bài tập tiếng Anh này đòi hỏi học
sinh phải có lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh nhất định.
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in
B. with
C. on
D. for
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to
B. in
C. about
D. for
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly
B. good
C. Hardly
D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between
B. from
C. since
D. for
5. This school..........in 1997
A. built
B. is built
C. was built
D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest
B. the most tallest
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. taller
D. more taller
7. Would you mind if I...............a photo ?
A. take
B. took
C. would take
D. am going to take
8. Last week I ...............my children to the biggest zoo in town.
A. got
B. brought
C. fetch
D. took
9. Are you proud................your country and its tradition ?
A. about
B. on
C. of
D. for
10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp.............
A. collecting
B. collector
C. collect
D. Collection

Đề thi thử vào lớp 6 năm 2020 môn Tiếng Anh

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 5 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh trường THCS Ngoại Ngữ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 6.748
Sắp xếp theo

Thi lớp 6 trường Chuyên

Xem thêm