Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Trư­­ờng THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Trư­­ờng Nguyễn Tất Thành) thuộc hệ phổ thông chất lư­­ợng cao của tr­­ường ĐHSP Hà Nội, thành lập ngày 04/07/1998, bao gồm hai cấp THCS và THPT. Nhà tr­­ường đặt dư­­ới sự quản lý trực tiếp của trường ĐHSP Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường được coi là những trường THCS & THPT với chất lượng đào tạo tốt bậc nhất Hà Nội và cả nước.

Kì thi vào lớp 6 năm 2020 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành được các bậc phụ huynh đặc biệt chú ý tới. Với mong muốn giúp các em học sinh luyện thi vào lớp 6 trường CLC hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập các môn khác nhau.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 có đáp án

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Question 1-13: Circle the letter A,B,C or D to indicate the correct answer of each the following questions.

Question 1: This is the first time I ___________ this film.

A. am seeing

B. saw

C. see

D. have seen

Question 2: They haven’t seen each other ______________ Christmas.

A. since

B. for

C. at

D. in

Question 3: He was born in England. English is his _____________.

A. mother tongue

B. first language

C. foreign language

D. A and B are correct

Question 4: _____________ is Teachers’ Day in Malaysia?

A. Who

B. What

C. Where

D. When

Question 5: People go to a __________ to look at the famous works of art.

A. stadium

B. gallery

C. theater

D. fair

Question 6: You should _____________ your lesson before the examination.

A. read

B. look

C. revise

D. study

Question 7: Keep all dangerous things out of children’s _____________.

A. hands

B. place

C. reach

D. head

Question 8: Students should work ___________ to make their parents happy.

A. hard

B. hardly

C. in hard way

D. more hardly

Question 9: What are ____________? – They are pens.

A. This

B. that

C. those

D. there

Question 10: Make sure that the needles are sterile.

A. free from bacteria

B. slightly clean

C. straight

D. unused

Question 11: She is a _______ girl with _______.

A. green-eyes/ red hair

B. green-eyed/ red hairs

C. green-eye/ a red hair

D. green-eyed/ red hair

Question 12: They spent a lot of money on food and clothes.

a) A lot of money was spent on food and clothes.

b) A lot of money were spent on food and clothes.

c) A lot of money on food and clothes were spent.

d) A lot of money on food and clothes was spent.

Question 13: My classroom is ____________ the second floor.

A. In

B. on

C. at

D. about

Question 14-16: Circle the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 14: –“How far is it from here to the nearest post office?" –“_____________.”

A. Turn left and then turn right

B. B. Two kilometers at least

C. No, it's rather far

D. Yes, it's quite near he

Question 15: –“What will we do when we want to call the Fire Service?” –“______________”

A. Dial 113

B. Dial 114

C. Dial 115

D. Dial 116

Question 16: –“What do you usually do on your day off?” –“___________________”

A. I usually drive to work

B. I will sleep all day

C. I usually do not much

D. Nothing much. I always sleep until noon

Question 17-20: Read the following passage and circle the letter A, B, C or D to indicate the answer to each of the following questions.

It is five o’clock in the evening when Rene Wagner come home from work. She walks into the living room and looks at her three children. They are 14,13 and 9 years old. They are watching TV. The living room is a mess. There are dirty socks on the floor and cookies on the sofa. Games and toys are everywhere. Rene is angry, “This place is a mess” she tells her children, “I can’t work all day and then do housework all evening. I’m not going to do housework!”Rene doesn’t do housework. She doesn’t clean or wash dishes. She doesn’t wash clothes, either. Every evening she sits on the sofa and watches TV.

After two weeks, every plate, fork and glass in the house is dirty. All the children’s clothes are dirty. Every garbage basket is full. The house is a mess.

Then, one day Rene comes home from work and gets a big surprise. The kitchen is clean. The children clean the kitchen !

The next day, the living room is clean, and the children are washing their clothes. Rene tells the children “OK, I’ll do the housework again. But you have to help me.”

Now Rene and her three children do the housework together. Then they all sit on the sofa and watch TV!

17. When Rene came home from work, she found the house ________________.

A. clean and dirty

B. dirty and tidy

C. dirty and untidy

D. clean but untidy

18. Rene told her children _________________.

A. to do the housework

B. she couldn’t do housework

C. not to do housework

D. she wouldn’t do housework

19. Some days later, the house was clean again because ______________.

A. she couldn’t let it that way

B. her children did housework.

C. her children didn’t do housework.

D. she did housework again.

20. Now Rene does housework again because __________________.

A. her children help her.

B. they can watch TV together.

C. her children wash their clothes.

D. her children don’t do it.

Question 21-24: Read the description of some words. Write the correct words in the boxes.

Question 21: A person who treats people’s teeth. (7 letters)

Question 22: A set of rooms on each floor of a large building. (9 letters)

Question 23: Money that you save in the bank. (7 letters)

Question 24: Fill in the missing word to complete the English proverb “A bad beginning ...............… a bad ending.” (5 letters)

Question 25: Write your answer (at least 25 words) to the question:

What is your favourite subject at school?

ĐÁP ÁN

1- D; 11- D;

2- A; 12- A;

3- D; 13- B;

4- D; 14- B;

5- B; 15- B;

6- C; 16- A;

7- A; 17- C;

8- A; 18- D;

9- C; 19- B;

10- A; 20- A;

21- Dentist;

22- Apartment;

23- Deposit;

24- Makes ( đầu xuôi đuôi lọt);

25.

Tham khảo thêm nhiều bài viết mẫu tại: Đoạn văn Tiếng Anh về môn học yêu thích

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh trường THCS Nguyễn Tất Thành. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 6.579
Sắp xếp theo

    Thi lớp 6 trường Chuyên

    Xem thêm