Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 30

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Em hãy tìm từ phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.
1. A. train
B. drain
c. repair
D. Daisy
2. A. pull
B. full
c. could
D. number
3. A. table
B. bag
c. say
D. case
4. A. show
B. close
c. nose
D. your
5. A. physics
B. pot
c. port
D. Sport
II. Em hãy xem những câu sau sai hay đúng. Viết lại câu đúng.
Example: Elephants can fly. > Wrong. Elephants can ’t fly. They can dance.
1. Horses can swim. ->____________________________________
2. Penguins can fly. -> _______________________________________
3. Fish can swim. -> _______________________________________________
4. Dogs can climb trees. -> ____________________________________________
5. Kangaroos can jump. -> __________________________________________
III. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.
1. After a summer holiday, the children _______________ back to school next week.
A. going
B. go
C. are going
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. is going
2. Anna is happy. She _____a funny film on television.
A. is watching
B. watching
C. watch
D. watches
3. ____ one do you like, the blue or the red pencil?
A. What
B. Which
C. Why
D. How
4. Last Friday_____________ an unlucky day for Jim. He was very upset.
A. is
B. will be
C. are
D. was
5. My father decides to buy me a new bicycle________________ my 10th birthday next
week.
A. in
B. on
C. at
D. during
6. John enjoys Maths. He can do with numbers very_____________ .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. well
B. good
C. better
D. best
7. My class has more students______________
A. than
B. as
C. more
D. as well as
8. His father broke his _______when he climbed on the ladder. He can’t walk now.
A. eyes
B. face
C. legs
D. arms
9. Mr Bell___________ his car when it started to rain.
A. was washing
B. washes
C. is washing
D. washed
10. ___. to the football match tomorrow?
A. Did you come
B. Do you come
C. Are you coming

Đề thi thử môn Anh vào lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 5 mới của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 5 rà soát kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 30. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.457
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm