Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 28

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác loại trong mỗi câu sau đây.
1. A. five
B. ten
C. nice
D. eleventh
2. A. telephone
B. computer
C. radio
D. bedroom
3. A. bicycle
B. bus
C. cyclo
D. ship
4. A.nice
B. exciting
C. interesting
D. beauty
5. A.husband
B.wife
C.child
D. teacher
II. Em y đọc đoạn hội thoại sau chọn từ sẵn điền vào ô trống
What do I do practise In Jnne
Mr Alan: Do you like sport, Tom?
Tom: Yes, (1)___________ .
Mr Alan: (2)__________________ do you play?
Tom: Football. I’m in the school team.
Mr Alan: When (3)_____________ you practise?
Tom: On Tuesday and Friday. In the afternoon. At four o’clock.
Mr Alan: Where do you (4)___________ ?
Tom: At school. Outside in summer and in the gym in winter.
Mr Alan: When’s your next match?
Tom: (5)________________ . On the tenth.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III. Em hãy đặt các từ sau vào cột phù hợp.
beef
chicken
cucumber
butter
cheese
milk
salad
lobster
squid
coca
IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.
1. What__________ you do last Tuesday?
A. do
B. did
C. will
D. are
2. _________ English lessons do you have this week?
A. How much
B. How many
C. How
D. What
3. Ann loves writing stories. She wants to be a_________________ .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. train driver
B. writer
C. pilot
D. teacher
4. Helen needs to see a doctor. She____________ a sore throat.
A. has
B. have
C. having
D. is having
5. _______ is it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?
A. How long
B. How
C. How far
D. How much
V. Em y dùng từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh.
2. Turn/left. My house/next to/cinema.
___________________________________________________________.
2. What/your father/do? He/pilot.
___________________________________________________________.

Đề luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 6

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Anh văn có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 28. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.129
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm