Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 24

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Tìm một từ không cùng nhóm với từ còn lại.
1. A. enjoy
B. like
C. love
D. meet
2. A. dolphin
B. tiger
C. elephant
D. monkey
3. A. beer
B. drink
C. milk
D. young
4. A. long
B. wide
C. young
D. thick
5. A. fireman
B. doctor
C. policeman
D. husband
II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để điền o ch trống cho phù hợp.
1. Nhung: What _____________________?
Chi: They are playing Computer games.
A. do they do
B. are they doing
C. they are doing
D. they doing
2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.
A. have
B. having
C. are having
D. is having
3.______Hoa and her friend playing badminton in the schoolyard?
A. Do
B. Are
C. Is
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Does
4. What color is________?
A. her teeth
B. her eyes
C. her hair
D. B & C
5. Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______
A. short
B. thin
C. tall
D. fat
6. We have two arms and two ________. They are our limbs
A. eyes
B.legs
C. noses
D. heads
7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them
A. eye
B. hair
C. arm
D. ear
8.___ are an orange juice and a lemonade? Six thousand dong.
A. What
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. How much
C. How many
D. How
9. Don’t drink______________ coffee before you go to bed. It’s bad for you.
A. these
B. some
C. any
D. an
10. Eat______________ and exercise regularly then you’ll be fit and healthy.
A. hard
B. well
C. careful
D. good
III. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ sau.
IV. Em hãy đọc bài khóa tr lời các câu hỏi sau.
I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is very small.
There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to
the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a
garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and

Đề ôn thi lên lớp 6 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Anh

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm lớp 5 giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 24. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 3.096
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm