Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 20

Đề thi môn Tiếng Anh lên lớp 6 năm 2019

Đề tuyển sinh lớp 6 năm 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách Tiếng Anh 5 giúp học sinh lớp 5 ôn tập lại Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống đe hoàn thành câu.

1. Would you like___________________ more tea?

A. any

B. some

C. have

D. having

2. My brother is very_________________ . He’s at least 1.8 m.

A. tall

B. high

C. long

D. big

3. Can you__________________ me the time, please?

A. say

B. speak

C. tell

D. ask

4. There aren’t_______________ apples left.

A. some

B. no

C. any

D. nothing

5.__________, I’m late.

A. Excuse me

B. I’m sorry

C. Sorry for

D. Excuse

6. I got this book from a very good friend_________________ .

A. of me

B. of mine

C. to me

D. mine

II. Kết hợp câu ở cột A với câu ở cột B sao cho có nghĩa và viết số thứ tự câu vào cột giữa.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

III. Chọn động từ thích hợp cho sẵn trong khung và cho dạng đúng của các động từ đã chọn để hoàn thành các câu sau (có 2 động từ không được sử dụng).

speak - copy - look at - stay - hear - draw - go

1. My brother________________ to the zoo with his friends yesterday afternoon.

2. Janet is very clever, isn’t she? She___________________ at least six different languages.

3. The teacher asked the class to_________________ the blackboard.

4. Samatha always________________ the way I dress.

5. Brown________________ to France tomorrow morning.

6. I think James is going to be an artist. He__________________ so well.

IV. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa.

1. your/ page/ at/ number/ open/ textbook/ ten.

_________________________________________________

2. factory/ in/ your/ does/ work/ father/ the?

_________________________________________________

3. is/ a/ garden/ Lan’s/ behind/ house/ there/ big.

_________________________________________________

4. lives/ a/ in/ the/ house/ she/ country/ small/ in.

_________________________________________________

V. Em hãy viết một đoạn văn hoàn chỉnh ít nhất 8 câu trong đó có sử dụng các từ, cụm từ cho sẵn dưới đây.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 20. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.408
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm