Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 19

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.
1. A. walk
B. borrow
C. went
D. teach
2. A. chemist
B. physics
C. history
D. maths
3. A. meat
B. carrot
C. orange
D. dinner
4. A. nicely
B. badly
C. friendly
D. angrily
5. A. building
B. summer
C. colour
D. tired
II. Hãy chọn câu trả lời thích hợp cột B cho u hỏi cột A.
III. Hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong những câu sau.
1. The boys are playing football in the school yard.
______________________________________________?
2. He often goes swimming in the morning.
______________________________________________?
3. The children are going to school by bus.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
______________________________________________?
4. My father is watching the news on TV.
______________________________________________?
5. My mother is cooking dinner in the kitchen.
______________________________________________?
IV. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau.
1. Let’s______ your work and have something to eat now.
A. stops
B. stopping
C. stop
D. to stop
2. I_______ visit Ha Noi City next month.
A. can
B. will
C. am going
D. is
3. At 8 oclock this morning, he________ a French lesson.
A. is having
B. was having
C. had
D. has
4. My uncle can_______ four languages fluently.
A. tell
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. say
C. talk
D. speak
5. She works in the hospital and she takes care of patients. She is a______
A. teacher
B. singer
C. nurse
D. farmer
6. She does the exercises_______ .
A. careful
B. care
C. caring
D. carefully
7. ____________ class are you in?” “Class 6B.”
A. Which
B. Where
C. When
D. What
8. ____ did you go there?” We walked, of course.”
A. What
B. How
C. Why
D. How long

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Anh năm 2019

Đề luyện thi lên lớp 6 năm 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 19. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.509
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm