Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 13

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề luyện thi lên lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 năm 2020 môn Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng

1.A. bench

B. empty

c. few

D. egg

2. A. class

B. stand

c. flag

D. man

3. A. land

B. plan

c. waste

D. trash

4. A. hill

B. wild

c. drip

D. ship

5. A. club

B. lucky

c. uncle

D. autumn

II. Em hãy nối các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung các câu ở cột B.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

III. Em hãy chọn giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. We are going to play tennis_____________ the afternoon.

2. We must be at home__________ 6 p.m.

3. I gave her a beautiful painting______________ her birthday.

4. The World Cup often starts_____________ June 10th after every 4 years.

5. The museum is open_____________ 7 a.m____________ 5 p.m.

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. What____ you_______ in this dark room?

A. are… do B. are …. doing C. are….done D. x….do

2. What did he____________ to her yesterday?

A. Said B. say C. says D. saying

3. I__________ . It’s harmful.

A. never smoke B. am never smoking C. smoke D. smoking

4. I like living in this Street_____________ it is noisy.

A. even though B. despite C. in spite of

5. Hong’s room is very dirty. Mine is much______________ .

A. Clean B. cleaner C. cleaning

6. The play was very boring. It’s the__________ film I’ve ever seen.

A. Worst B. best C. good

7. The children will be_____________ if he teaches them English.

A. Happily B. happiness C. happy

8. Water___________ most of the Earth’s surface.

A. Covers B. cover C. covered

9. “Have a nice trip!” – “_____________________

A. Thanks B. You’re welcome C. Goodbye

10. He went to the party __________Sunday.

A. Last B. next C. since

V. Hãy khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các đoạn hội thoại sau.

1. “Could you please give me my dictionary?” – “___________________ ”

A. Yes, I could.

B. Sure. Here you are.

C. No, I ,couldn’t.

D. Yes, please.

2. “Are you doing anything tonight?”

– “_____________________________________________ ”

A. Yes, I’m doing anything tonight.

B. No, I’m completely free tonight.

C. I am doing tonight.

D. I am not doing tonight.

3. “What does your father do?” – “______________________ ”

A. He’s working in a factory.

B. He’s sleeping.

C. He’s fine.

D. He’s good.

4. “How far is it from your house to your school?” – “_________________ ”

A. It takes a long time.

B. It is fine.

C. It is about 2 km.

D. I walk to school.

5. “How much are your new shoes?” – “___________________

A. They are 150,000 VND.

B. They are made in Vietnam.

C. They are good.

D. I like them.

ĐÁP ÁN

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D

II. Em hãy nối các câu ơ cột A cho phù hợp với nội dung của các câu ở cột B.

1. e 2. c 3. a 4. b 5. d

III. Em hãy chọn giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1.in 2. at 3. on 4. on 5.from – to

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. A

7. C

8. A

9. A

10.A

V. Hãy khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các đoạn hội thoại sau.

1. B 2. B 3. A 4. C 5. A

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
41 7.304
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm