Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.
1. A. first
B. second
C. twelve
D. thirteen
2. A. foot
B. ball
C. chest
D. neck
3. A. Monday
B. July
C. September
D. December
4. A. cat
B. dog
C. fish
D. boy
5. A. children
B. parents
C. aunts
D. worker
II. Hãy hoàn thiện các câu sau cột A bằng cách chọn một cụm từ thích hợp cột B.
III. Hãy đặt câu hỏi cho những câu tr lời sau.
1. No, there isn’t a TV in my bedroom.
______________________________________________
2. My school? It is about 2 kilometres from my house.
______________________________________________
3. The film is at 9.00 tonight.
______________________________________________
4. Yes, the black shoes are mine.
______________________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. When I have free time, I often read picture books.
______________________________________________
IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau
1. “What is this?” “It is___________
A. a
B. an
C. the
D. this
2. Lesson one is short________ lesson seven is long.
A. or
B. but
C. so
D. because
3. ________ children are there in your family?
A. How many
B. How much
C. How old
D. How big
4. My family live in a flat_________ the sixth floor of a high building.
A. on
B. in
C. above
D. by
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. “________ ?” “Monday.”
A. What is today
B. What today is
C. When is today
D. When today is
6. I’m so ________, Mum. Can you give me something to drink ?”
A. hungry
B. thirsty
C. sleepy
D. angry
7. Most people________ on Sundays.
A. aren’t working
B. doesnt work
C. don’t work
D. not work
8. “How________ are you?” ‘I’m ten.”
A. old
B. older
C. well
D. good
9. “Can Bob play chess?” “No, he__________
A. doesn’t
B. does

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Anh văn

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh đầu vào lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 6.176
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm