Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 6

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6

Đề tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần in đậm trong mỗi dòng sau.

1. A. film

B. far

C. of

D. breakfast

2. A. head

B. heat

C. east

D. beach

3. A. match

B. hate

C. cat

D. grandson

4. A. house

B. here

C. hour

D. homework

5. A. look

B. book

C. football

D. moon

II. Hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

1. No, this bag is not_____________ . My bag is bigger.

2. I don’t know whose cat is that._____________ is always in our garden.

3. Sydney is famous for_____________ Opera House.

4. Don’t look at_____________ . She is very shy.

5. Mr. and Mrs. Young are our new neighbors.____________ son is the same age as I.

III. Hãy đặt câu hỏi cho những phần in đậm trong những câu sau.

1. Tam is doing his homework.

____________________________________________________.

2. The boys are playing football in the playground.

____________________________________________________.

3. Mr. Cuong’ s motorbike is red.

____________________________________________________.

4. Trung’s father is reading a newspaper in the living room.

____________________________________________________.

5. Nam and Tuan are learning English.

____________________________________________________.

IV. Hãy chọn một giới từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây.

It is now half past seven. We are (1)_________ our classroom. We are having an English lesson. The teacher is teaching us. He is (2)____________ England, and he is about thirty-five years old. He (3)___________ very young. He is speaking English (4)________ us. We are listening to him. Now Nam is writing some English words (5)________ the blackboard.

1. A. on

B. in

C. at

D. from

2. A. from

B. to

C. in

D. with

3. A. look

B. looked

C. looking

D. looks

4. A. for

B. about

C. to

D. of

5. A. on

B. above

C. into

D. along

V. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Portsmouth is a town in England. It is in the South of England and it is on the coast. Off the coast, near Portsmouth, there is an island called the Isle of Wight. This island is South of Portsmouth. It is famous for water sports. The Isle of Wight is beautiful and it has a warm climate. Every year, thousands of people come here for sightseeing and for sailing.

1. Where is Portsmouth?

____________________________________________________.

2. Is the Isle of Wight South or north of Portsmouth?

____________________________________________________.

3. What is the weather like in the Isle of Wight?

____________________________________________________.

4. Why do many people come to the Isle of Wight every year?

____________________________________________________.

VI. Hãy sắp xếp những câu sau thành bài hội thoại hợp lý.

1. No, I’m Australian. Where are you from?

2. I’m learning English.

3. How many pupils are there in your class?

4. Oh dear. It’s seven thirty. I must go now. Bye.

5. I’m Jim. What is your name?

6. I’m from Vietnam.

7. See you later.

8. There are eighteen.

9. What are you doing now in London?

10. My name is Mai. Are you English?

ĐÁP ÁN

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.

1. C 2. A 3. B 4. C 5. D

II. Hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

1. mine 2. It 3. its 4. her 5. Their

III. Hãy đặt câu hỏi cho những phần gạch chân trong những câu sau.

1. What is Tam doing?

2. Where are the boys playing football?

3. Whose motorbike is red?

4. Who is reading a newspaper in the living room?

5. What/ Which language are Nam and Tuan learning?

IV. Hãy chọn một giới từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây.

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A

V. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1. Portsmouth is in the South of England.

2. It is south of Portsmouth.

3. The Isle of Wight is famous for water sports.

4. It is warm.

5. Many people come to the Isle of Wight every year for sightseeing and for sailing.

VI. Hãy sắp xếp những câu sau thành bài hội thoại hợp lý.

5 – 10 – 1 – 6 – 9 – 2 – 3 – 8 – 4 – 7

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 11.833
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm