Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 4

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Anh văn năm 2020

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. Brown is a worker ____ his son is a famous scientist.

A. So

B. but

C. or

D. because

2. Lan: My father is 38 years old.

Nam:_____ is your mother?

A. But how

B. Who

C. What

D. And how old

3. I’d like a sandwich and some cheese ____ my lunch.

A. At

B. on

C. for

D. during

4. I am planting some roses. ____ help me get some water?

A. Have you

B. Can you

C. Should you

D. Do you

5. Samuel:___ ?

Ted: On June 19th 1997.

A. When were you born?

B. What’s the date today?

C. What was the time?

D. When is your birthday?

III. Hãy điền dạng thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.

1. – “You (have) a brother or sister?” – “No, I don’t.”

_______________________________________________________.

2. My brother is lazy. Sometimes he (not do) his lessons before going to school.

_______________________________________________________.

3. You can’t go out now. It (rain) very hard.

_______________________________________________________.

4.- “You (know) that boy?”

– “Yes. He (be) a friend of my brother’s.”

_______________________________________________________.

IV. Hãy điền một từ vào mỗi chỗ trống để hoàn thành câu chuyện vui sau.

TWO APPLES

“Mother”, said a little boy, “May I have those two apples (1) _______the kitchen?”

“Yes, dear, if you want (2) _______.”

“Thank you, mother, how nice that you (3) _______ yes”.

“Why, my son, (4)_____ you hungry?”

“Oh, no, but I ate them in (5) _______ morning”.

V. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

This is a picture of Mr. Smith’s family. Mr. Smith is a worker. He is 45 years old. This is his wife, Mrs. Linda Smith. She is from America. She is 42 but she looks very young. She is a nurse. Mary and David are their daughter and son. Mary is 20. She is a student. She is studying in France. David is four years younger than Mary, and he is a pupil. The Smiths live in a large flat in London.

1. How many people are there in the Smith family?

___________________________________________________

2. Where is Mrs. Linda Smith from?

___________________________________________________

3. Who are their children?

___________________________________________________

4. What is Mrs. Smith’s job?

___________________________________________________

5. How old is David?

___________________________________________________

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 9.500
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm