Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN
Đề số 3
Thời gian làm bài: 60 phút
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn đáp án đúng ghi vào giấy thi cho các câu hỏi
sau:
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 135 200 là:
A. 67,5 % B. 29,8% C. 13,5% D. 6,75%
Câu 2: Một vườn hoa hình chữ nhật chu vi 144 m. Chiều dài bằng
3
5
chiều rộng.
Tìm chiều dài vườn hoa đó? A. 90m B. 27m C. 45m D. 54m
Câu 3: Chữ s cần viết vào ô trống của số 17 để được một số chia hết cho cả 2
3 bao nhiêu? A. 4 B. 0 C. 7 D. 6
Câu 4: Trong các phân s :
17
18
;
14
14
;
2011
2010
;
2015
2010
phân số nào nhỏ nhất?
A.
17
18
B.
14
14
C.
2011
2010
D.
2015
2010
B: TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tính g trị biểu thức sau: (32,5 + 28,3
2,7 108,91)
2013
Câu 2. (1 điểm)Tìm x: a/ x - =
2
5
b/
7
12
: x +
3
2
=
5
7
Câu 3. (2 điểm)
T¹i mét kho g¹o, lÇn t nhÊt ngêi ta xuÊt ®i 25 tÊn g¹o, lÇn thø hai
ngêi ta xuÊt ®i 20 tÊn g¹o. g¹o cßn l¹i trong kho b»ng 97% g¹o lóc ®Çu.
Hái lóc ®Çu trong kho bao nhiªu tÊn g¹o ?
Câu 4. (2 điểm)Cho tam giác MNQ vuông M, cạnh MN bằng 21cm, MQ bằng
20cm. Điểm K nằm trên cạnh MN sao cho KM bằng 5,25cm. Từ K kẻ đường thẳng
song song với MQ cắt cạnh NQ E. Tính đ dài đoạn KE?
Câu 5. (1 điểm) Tính nhanh
1 5 11 19 29 41 55 71 89
2 6 12 20 30 42 56 72 90
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn chấm đề toán thi vào lớp 6
A. Trắc nghiệm:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
D
C
A
D
B. Tự luận: Câu 1. (1 điểm)
(32,5 + 28,3
2,7 108,91)
2013
= (32,5 + 76,41 108,91)
2013
= (108,91 108,91)
2013
= 0
2013
= 0
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2: 2 điểm
a/ x - =
2
5
x =
7
6
2
5
0,5 điểm
x =
14
47
0,5 điểm
b/
7
12
: x +
3
2
=
5
7
7
12
: x =
3
2
5
7
0,25 điểm
7
12
: x =
15
11
0,25 điểm
x =
15
11
:
7
12
0,25 điểm
x =
77
180
0,25 điểm
Câu 3: (2 điểm):
g¹o xuÊt ®i trong hai lÇn lµ:
25 + 20 = 45 (tÊn)
g¹o xuÊt ®i chiÕm phÇn tr¨m g¹o ban ®Çu lµ:
0,25 ®
0,25 ®
0,25 ®
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
100 - 97 = 3 (%)
g¹o lóc ®Çu trong kho cã lµ:
45 : 3 X 100 = 1500 (tÊn)
§¸p sè: 1500 tÊn
0,25 ®
0,25 ®
0,5 ®
0,25 ®
Câu 4. (2 điểm): GV tự chia nhỏ thang điểm.
N
K E
M Q
- Từ E hạ đường cao EH vuông góc với MN thì độ
dài đoạn thẳng EH bằng độ dài đoạn thẳng KM
bằng 5,25cm.
- Diện tích tam giác EMQ là:
(20 x 5,25) : 2 = 52,5 (cm
2
)
- Diện tích tam giác MNQ là:
(20 x 21) : 2 = 210 (cm
2
)
- Diện tích tam giác EMN là:
210 52,5 = 157,5 (cm
2
)
- Độ dài đoạn thẳng KE là:
157,5 x 2 : 21 = 15 (cm)
Đáp số: 15 cm
Câu 5. (1 điểm) GV tự chia nhỏ thang điểm.
1 5 11 19 29 41 55 71 89
2 6 12 20 30 42 56 72 90
= (1-
2
1
) + (1-
6
1
) + (1-
12
1
) + (1-
20
1
) + (1-
30
1
) + (1-
42
1
) + (1-
56
1
) + (1-
72
1
) + (1-
90
1
)
= (1+1+1+1+1+1+1+1+1) (
2
1
+
6
1
+
12
1
+
20
1
+
30
1
+
42
1
+
56
1
+
72
1
+
90
1
)
= 9 (
109
1
98
1
87
1
76
1
65
1
54
1
43
1
32
1
21
1
)
= 9 (1-
10
1
9
1
9
1
8
1
8
1
7
1
7
1
6
1
6
1
5
1
5
1
4
1
4
1
3
1
3
1
2
1
2
1
)

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 3 bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, hệ thống, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Trong đó có 4 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
8 4.080
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Toán

    Xem thêm