Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.
1. Her uncle is a doctor, isn’t ___________?
A. he
B. she
C. it
D. this
2. I’m ___________ my garden now.
A. waters
B. watering
C. watered
D. water
3. Can you______ the teacher that questions ?
A. asked
B. ask
C. asking
D. asks
4. Bob and Ted live near_____ school.
A. them
B. their
C. they
D. his
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. She will___________ my breakfast in the morning.
A. prepared
B. preparing
C. prepare
D. prepares
6. She has an apple in _hand.
A. hers
B. she
C. he
D. their
7. He came to see______ last night.
A. I
B. me
C. my
D. X
8. Do you have a dictionary?
Yes, I have a good______________ .
A. one
B. some
C. it
D. another
9. She_________ up early on her trip last week.
A. waking
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. wakes
C. woke
D. was waking
10. Jack and Tom ___________ go to school yesterday.
A. doesn’t
B. don’t
C. didn’t
D. aren’t
II. Em hãy đọc kỹ i khóa và trả lời các thông tin dưới đây.
Lan was born in Hue in 1995. Her parents are Mr. Lam and Mrs. Mai. They’re both
teachers. Her brother and sister are students. They’re Hai and Huong. They’re studying at
the National University in Ha Noi now. And Lan is living with her parents in Hue.
Lan is a pretty girl with long black hair. She’s very good at English and Maths. At school,
she has many good friends. She likes listening to pop music and reading books in her free
time.
a. Hoàn chỉnh các câu dưới đây với thông tin trên đoạn văn:
1. Lan now lives in _______________________________________.
2. Her brother now lives in _________________________________.
3. Her favourite subjects are _______________________________.
4. Her hair is ____________________________________________.
5. She enjoys ___________________________________________.
b. Trả lời các câu hỏi sau :
1. Where was Lan born?
_______________________________________________.

Đề thi thử môn Tiếng Anh đầu vào lớp 6

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau với độ khó trung bình giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức trọng tâm Tiếng Anh lớp 5 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 6.887
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm